Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 271-300 z 361

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou

Dátum: 25. 7. 2017

„OBNOVA BYTOVÉHO DOMU súp. č. 338“

Oznámenie, výzva Okresného úradu Prešov

Dátum: 14. 6. 2017

Oznámenie, výzva Okresného úradu Prešov

Výluka vlakovej dopravy

Dátum: 8. 6. 2017

V dňoch 13. - 30. júna 2017 bude správca Železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie Železničnej dopravy na traťovom úseku: Hanušovce nad Topľou - Kapušany pri Prešove

POZVÁNKA na koncert bratov NEDVĚDOVCOV s kapelou

Dátum: 26. 5. 2017

POZVÁNKA na koncert bratov NEDVĚDOVCOV s kapelou

#

Predpredaj vstupeniek na premiérovy program FS Oblík

Dátum: 30. 4. 2017

Slávnostný premiérový program pri príležitosti 50. výročia založenia súboru

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov

Dátum: 24. 4. 2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 21.04.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Prosačov, v rozsahu: 185 ks breza, 25 ks buk 17 ks hrab,72 ks borovica, 49 ks rakyta, 23 ks čerešňa na pozemku EKN parcely č. 894/1(CKN č. 999/1) a 894/2 (CKN č. 894/2) z dôvodu zlého stavu drevín, žiadateľ : Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31p. Hanušovce nad Topľou.

Hlásenie rozhlasu zo dňa 12.04.2017

Dátum: 12. 4. 2017

Hlásenie rozhlasu zo dňa 12.04.2017

ZUŠ- Riaditeľské voľno 28. marca 2017

Dátum: 21. 3. 2017

ZUŠ- Riaditeľské voľno 28. marca 2017

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - SMERNICA

Dátum: 17. 3. 2017

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - SMERNICA

Verejná vyhláška

Dátum: 16. 3. 2017

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mária Tkáčová, Štúrova 338

Dátum: 22. 2. 2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 22.02.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova ulica, v rozsahu: 1 ks smrek na pozemku CKN parc. č. 145 z dôvodu zlého umiestnenia dreviny, žiadateľ : Mária Tkáčová, Štúrova 338, 094 31 Hanušovce n. T.

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania.

Dátum: 21. 2. 2017

Juraj Sabol, bytom Bystré s.č. 516, 094 34 Bystré podal dňa 20.02.2017 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
„BEZDOTYKOVÁ AUTOUMÝVAREŇ“
na pozemku parcely číslo CKN 3131/6 (podľa  EKN parc. č. 2790/1) a CKN 2809/2 (podľa EKN parc. č. 3131/4) k.ú. Hanušovce nad Topľou.

Zrušenie opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Vranov nad Topľou

Dátum: 17. 2. 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou podľa §8 ods.3 písm.e/ v súlade s §17 ods.3 zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ruší opatrenia nariadené dňa 13.01.2017 pod č.j. 25/2017 a to v plnom rozsahu.

!!! Prerušenie distribúcie elektriny !!!

Dátum: 15. 2. 2017

Oznamujeme občanom, že VSD, a.s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny.

Oznámenie o výsledku výberového konania

Dátum: 9. 2. 2017

na pozíciu Vedúci spoločného školského úradu

!!!NARIADENIA REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY!!!

Dátum: 16. 1. 2017

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Vranov nad Topľou,
n a r i a ď u j e o p a t r e n i a
pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky, ktorá bola potvrdená dňa 12. 01. 2017 v malom chove hydiny v obci Chmeľov časť Podhrabina a môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Vyhlásenie výberového konania na vedúceho SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU v Hanušovciach nad Topľou

Dátum: 3. 1. 2017

Výberové konanie

Oznámenie verejnou vyhláškou

Dátum: 22. 11. 2016

Úprava NN na ul. Tehelnej a na ul. Mierovej

Oznam o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu obce Bystré"

Dátum: 22. 11. 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 3 zákona informuje verejnosť o tomto oznámení.

Vyhlásenie výberového konania na vedúceho SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU v Hanušovciach nad Topľou

Dátum: 14. 11. 2016

výberové konanie

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dok.

Dátum: 20. 10. 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Dátum: 9. 9. 2016

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Oznámenie - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Dátum: 5. 9. 2016

Prešovský samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa požiadaviek §21 ods. 3 stavebného zákona Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu PSK.

XXV. Hanušovský jarmok

Dátum: 12. 7. 2016

XXV. Hanušovský jarmok

Oznámenie Okresného úradu Vranov nad Topľou

Dátum: 1. 7. 2016

Oznámenie, v ktorom vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu" Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hanušovce n. T. 2015-2024 (aktualizovan

Dátum: 20. 6. 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Výzva na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Hanušovce nad Topľou mesto

Dátum: 9. 6. 2016

Výzva na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Hanušovce nad Topľou mesto

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Dátum: 9. 6. 2016

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Dátum: 24. 5. 2016

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou 2015-2024

Dátum: 12. 5. 2016

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zobrazené 271-300 z 361

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa