Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Školský úrad

Vitajte v sekcii Školského úradu Hanušovce nad Topľou

AKTUÁLNE

************************************************************************************

10. 6. 2024

Voľné pracovné miesto - kuchárka MŠ Babie 

************************************************************************************

07. 6. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka ZŠ Čaklov 

************************************************************************************

24. 5. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka MŠ Remeniny 

************************************************************************************

17. 5. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka MŠ Čierne nad Topľou 

************************************************************************************

10. 5. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka MŠ Petrovce 

************************************************************************************

02. 5. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka ZŠ Soľ 

************************************************************************************

15. 4. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka ZŠ Skrabské 

************************************************************************************

21. 3. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka ZŠ Hanušovce n. T. 

************************************************************************************

6. 3. 2024

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka MŠ Medzianky 

************************************************************************************

9. 2. 2024

Všeobecné zásady prevencie u detí počas chrípkovej sezóny - ÚVZ SR

Chrípková sezóna trvá od októbra do konca apríla/začiatku mája. Úrad verejného zdravotníctva SR kontinuálne monitoruje a vyhodnocuje priebeh chrípkovej sezóny na Slovensku. Každý pondelok počas chrípkovej sezóny zverejňuje na svojom webe aktualizovanú týždennú informáciu o vývoji chorobnosti na akútne respiračné ochorenia v SR. 

Všeobecné zásady prevencie u detí

Počas chrípkovej sezóny patria deti medzi citlivú vekovú skupinu, ktorá ochorie zväčša najčastejšie. Okrem zváženia očkovania proti chrípke treba preto u detí dbať aj na ďalšiu prevenciu:

Umývanie rúk 

Respiračná etiketa 

Čerstvý a čistý vzduch 

Zdravá strava a vitamíny 

Pobyt vonku

Dostatok odpočinku 

zdroj: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/home/-/asset_publisher/uhuw/content/respiracne-ochorenia-u-deti-este-mozu-narastat?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_uhuw_assetEntryId=9607753&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_uhuw_redirect=https%3A%2F%2Fwww.uvzsr.sk%3A443%2Fweb%2Fuvz%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_uhuw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_uhuw_assetEntryId%3D9607753%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_uhuw_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse

************************************************************************************

8. 2. 2024

Sociálna poisťovňa pripomína rodičom:

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy nevystavuje lekár.

V prípade, ak si rodičia želajú čerpať dávku ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/škôlky/detských jaslí, nie je potrebné kvôli žiadosti o dávku navštevovať ošetrujúceho lekára.

Žiadosť vypĺňa rodič a následne ju potvrdzuje uzavreté zariadenie (škola).

Žiadosť je dostupná na stiahnutie na webovej stránke www.socpoist.sk a tiež na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Nárok na ošetrovné má zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

zdroj a ďalšie: https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-pripomina-rodicom-ziadost-o-osetrovne-z-dovodu-uzavretia-skoly-nevystavuje

************************************************************************************

7. 2. 2024

NIVAM zverejnil aktualizovaný terminovník olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024. 

Krajské kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov pre stredné školy sa uskutoční 15. februára 2024. Zmena jedného termínu je pre ľahšiu orientáciu vyznačená červenou farbou.

Terminovník-POPS 2024 

zdroj: https://nivam.sk/aktualizacia-terminovnik-predmetovych-olympiad-a-sutazi-2023-2024/

************************************************************************************

6. 12. 2023

Výberové konanie na pozíciu: riadieľ/ka MŠ Rudlov

Uzávierka prijímania prihlášok je 5. 1. 2024 o 12. 00 hod.

Vyhlásenie VK_riaditeľ/ka MŠ Rudlov 

************************************************************************************

1. 12. 2023

Výberové konanie na pozíciu: odborný zamestnanec Školského úradu Hanušovce nad Topľou

Uzávierka prijímania prihlášok je 15. 1. 2024 o 12. 00 hod.

VK_OZ ŠÚ Hanušovce nad Topľou 

************************************************************************************

29. 11. 2023

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373

Použitie rozdielu z dotácie - rozdiel by mal byť prioritne použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. ovocie k obedu, desiata). Následne môže byť rozdiel použitý aj na úhradu ďalších nákladov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania, t.j. ide o náklady s cieľom skvalitniť kultúru stravovania v ŠJ, nielen o režijné náklady.

************************************************************************************

17. 10. 2023

Výberové konanie_RŠ MŠ Zámutov 388 (185.12 kB) 

************************************************************************************

12. 10. 2023 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby - Pre prípad mimoriadnej udalosti - zemetrasenia zo dňa 9.10.2023

Dotácia - UPSVaR -Vranov nT-MPSVaR (16.29 kB)

Žiadateľom o dotáciu môže byť len plnoletá fyzická osoba. Žiadateľom môže byť v rámci jednej domácnosti len jeden člen, nakoľko sa posudzuje situácia celej domácnosti.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť najviac v sume 800 eur. Výšku sumy poskytnutej dotácie na základe posúdenia žiadosti schvaľuje ministerstvo. Znamená to, že žiadateľovi nemusí byť poskytnutá dotácia v sume, ktorú on požaduje. Neschválenie dotácie ministerstvo oznamuje žiadateľovi písomne.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive

žiadosť (58.64 kB) 

K žiadosti je potrebné doložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že občan má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Vyhlásenie - súhlas (165.88 kB)

************************************************************************************

10. 10. 2023 

Ako postupovať v prípade zemetrasenia (187.1 kB)

 

************************************************************************************

25. 9. 2023 

Sumy stravného od 1. 10. 2023

 • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,30 eura na 7,80 eura,
 • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura,
 • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 16,40 eura na 17,40 eura. 

Sumy stravného od 1. 10. 2023 (201.16 kB)

************************************************************************************

21. 9. 2023 

Sprievodca školským rokom - konsolidované znenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pripravilo konsolidované znenie Sprievodcu školským rokom 2023/2024 a Dodatok k Sprievodcovi školským rokom, ktorým sa dopĺňa a upravuje jeho znenie.

https://www.minedu.sk/data/att/27520.pdf

Dodatok k sprievodcovi

https://www.minedu.sk/data/att/27518.pdf

************************************************************************************

20. 9. 2023 

15. septembra sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda od 12. marca 2020. 

V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mimoriadna-situacia-v-suvislosti-s-covid-19-sa-skonci-15-septembra

20. 9. 2023 

Katalóg podporných opatrení

Od 1. septembra 2023 umožňuje zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podporné opatrenia pre deti a žiakov. 

************************************************************************************

8. 9. 2023 

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

MŠVVaŠ vydáva a zverejňuje Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade  s § 5 ods. 2 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

https://www.minedu.sk/data/att/27372.pdf

************************************************************************************

7. 9. 2023

Manuál - Predprimárne vzdelávanie

https://www.minedu.sk/manual-predprimarne-vzdelavanie/

************************************************************************************

Rozhodnutie ministra - účinné od 1. 9. 2023 (147.81 kB)Rozhodnutie ministra účinné od 1. 9. 2023

************************************************************************************

Sprievodca školským rokom 2023/2024

Schválené ministrom školstva dňa 30. 5. 2023. Organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2023. Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 až 2025/2026.

https://www.minedu.sk/data/att/27223.pdf

************************************************************************************

10.5. 2023

VK_riaditeľ(ka) MŠ Babie (301.43 kB)

Voľné pracovné miesto - kuchárka MŠ Babie (285.43 kB)

************************************************************************************

28. 4. 2023

Prijímačky ZUŠ Hanušovce nad Topľou 2023/2024

Prijímačky ZUŠ 2023/2024 - podmienky prijatia (509.24 kB)

************************************************************************************

12.1.2023

Zmeny v postihovaní záškoláctva od 1. januára 2023

 S účinnosťou od 1. 1. 2023, sa sprísňujú skutkové podstaty priestupkov alebo správnych deliktov. Obce budú povinné, nie oprávnené, pokuty ukladať, pričom je určená minimálna výška pokuty 30,- €.

K zmenám dochádza novelou č. 396/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Týmto zákonom v článku II dochádza aj k novelizácii zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Keďže jednou z právomocí obcí je aj prejednávať priestupky alebo iné správne delikty a ukladať za ne sankcie, obec tak v tomto prípade vystupuje ako správny orgán. Obec rieši priestupky a správne delikty na úseku povinnej školskej dochádzky podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pričom predmetná legislatíva dáva obci právomoc vykonávať štátnu správu v prvom stupni, pričom podnety prichádzajú zo strany príslušnej školy, na základe čoho obec začne vo veci konanie.

Priestupkom, resp. správnym deliktom je

podľa § 37 ods. 1  zákona 596/2003 Z. z.

 1.  Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý
 •  ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
 •  zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo
 •  zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Podľa § 37a ods. 1 zákona 596/2003 Z. z.

§ 37a  Správne delikty

 1.  Obec uloží pokutu od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane, zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý
 •  ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie,
 •  zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci alebo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku alebo
 •  zanedbáva starostlivosť o povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

zdroj: https://www.zmos.sk/zmeny-v-postihovani-zaskolactva-od-1--januara-2023--povinnost-obci-ukladat-pokuty-oznam/mid/416857/.html#m_416857

************************************************************************************

************************************************************************************

14.12.2022

Vyhlkásenie VK_riaditeľ(ka) MŠ Skrabské (384.49 kB)

************************************************************************************

8.11.2022

Vyhlásenie VK_riaditeľ(ka) MŠ Pavlovce (822.09 kB)

************************************************************************************

27.10.2022

Vyhlásenie VK_riaditeľ(ka) ZUŠ Hanušovce n.T. (80.99 kB)

************************************************************************************

10.10.2022

Voľné pracovné miesto - OZ MŠ Čaklov (23.58 kB)

************************************************************************************

30.8.2022

Dohodovacie konanie - 500 € odmeny

Poskytnutie odmeny v sume 500 eur v roku 2022

zdroj a informácie: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-500--odmeny/?fbclid=IwAR0Q-9Gft5yxt3oNIs8D09wHWXl1wUqzxfHaYehK04MnilmSxhyFWS8ZymQ

************************************************************************************

19.8.2022

Zelená otvoreným školám (4.03 MB)

Vyhlásenie o bezpríznakovosti (143.97 kB)

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy (65.32 kB)

zdroj: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

************************************************************************************

17.8.2022

Modelové situácie - ZŠ

Modelové situácie - MŠ

zdroj: https://ukrajina.minedu.sk/regionalne-skolstvo/

************************************************************************************

2022/2023

************************************************************************************

13.6.2022

/Vyhlásenie VK-Riaditeľ(ka)MŠ Matiaška

************************************************************************************

27.5.2022

Vyhlásenie VK-Riaditeľ(ka) MŠ Bystré 311

************************************************************************************

26.5.2022

Vyhlásenie VK- Riaditeľ(ka) ZŠ Rudlov

Vyhlásenie VK-Riaditeľ(ka)ZŠ Jastrabie n. T.

************************************************************************************

8.4.2022

Vyhlásenie výberového konania ZUŠ Hanušovce n. T. (81.6 kB)

************************************************************************************

23. 3. 2022

Výberové konanie _ riaditeľ(ka) MŠ V. Žipov (316.12 kB)

************************************************************************************

22. 3. 2022

Najčastejšie otázky a odpovede vsúvislosti so situáciou na Ukrajine z pohľadu školstva

informácie: https://www.minedu.sk/data/att/22727.pdf

************************************************************************************

18. 3. 2022

Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v ZŠ na šk. rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/data/att/22431.pdf

Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v MŠ na šk. rok 2022/2023

https://www.minedu.sk/data/att/22422.pdf

************************************************************************************

16. 3. 2022

zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/22491.png

************************************************************************************

14. 3. 2022

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a text

zdroj: https://www.facebook.com/centrumlocika/photos/a.869385989788799/4993145317412825/

************************************************************************************

9.3.2022

Testovanie 9 - 2022

Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2021/2022 T9-2022 sa uskutoční:

6. apríla 2022 (streda) z predmetov:   matematika a slovenský jazyk a literatúra

Testovania T9-2022 sa  zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ - vrátane žiakov s ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s MP.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. 4. 2021 (štvrtok).

Základné informácie k testovaniu a špecifikácie testov: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760

************************************************************************************

1.3.2022

Novela vyhlášky k domácej izolácii a karanténe

 

 

Účinnosť: 26. február 2022

Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak:

 • táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a
 • kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia

Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, ktorý môžu deti a žiaci v škole a v školskom zariadení nahradiť rúškom.

Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy. 

U detí, ktoré boli pozitívne testované, naďalej platí minimálne päťdňová domáca izolácia (v závislosti od intenzity klinických príznakov). Rovnako platí povinnosť, že u osôb od 6. roka života je následne nutné nosiť na verejnosti ďalších 5 dní respirátor, ktorý môžu deti a žiaci v škole a školskom zariadení nahradiť rúškom.

zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5038:novela-vyhlaky-k-domacej-izolacii-a-karantene&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

************************************************************************************

25.1.2022

VK - RŠ MŠ Radvanovce (373.31 kB)

************************************************************************************

25.1.2022

Dĺžka domácej izolácieDĺžka karantény

 

príznaky

zdroj a ďalšie informácie: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5000:informacia-k-novej-vyhlake-k-izolacii-pozitivnych-osob-a-karantene-uzkych-kontaktov&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

************************************************************************************

10.1.2022

Prezenčné vyučovanie od 10. januára 2022

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú.
V najbližších dňoch má byť prijatá zmena COVID Automatu, na základe ktorého sa ďalej bude upravovať ŠKOLSKÝ SEMAFOR a upraví sa aj fungovanie školských aktivít a krúžkovej činnosti.

ZUŠ  - môžu od 10. januára obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku pokiaľ to epidemická situácia v okrese umožňuje.

zdroj: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

************************************************************************************

10.1.2022

Výberové konanie RŠ MŠ Hanušovce n.T. - vyhlásenie (848.29 kB) (82.19 kB)

************************************************************************************

4.1.2022

 

Návrat do škôl od 10.1.2022

rúška-100122

zdroj: https://www.facebook.com/100064557405384/posts/290337216461523/

************************************************************************************

2022

************************************************************************************

19.11.2021

CA_22.11.2021

zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-automat-sa-sprisni-pre-nezaockovanych

************************************************************************************

18.11.2021

Očkovanie VT

************************************************************************************

Karanténa-žiak

Karanténa-zamestnanec školy

zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=4458780784160108&set=pcb.4458790067492513

************************************************************************************

CA 041021-101021

************************************************************************************

CA270921-031021

zdroj: https://korona.gov.sk/

************************************************************************************

COVID AUTOMAT

Od 20.9.2021 sú okresy rozdelené nasledovne:

 • monitoring (zelená farba): okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok, okres Poltár
 • ostražitosť (oranžová farba): okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce
 • 1. stupeň ohrozenia (červená farba): okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica
 • okres Bardejov do – bordovej farby -  zaradený od piatka (17. septembra 2021).

 • zdroj: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

************************************************************************************

Školský semafor

************************************************************************************************

10.9.2021

Voľné pracovné miesto - PA ZŠ Skrabské (30.72 kB)

************************************************************************************************

Miestna/regionálna samospráva a petičný výbor zvoláva

👉 VEREJNÉ PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE 👈
za záchranu akútnej nemocnice
vo Vranove nad Topľou


PIATOK - 10. september 2021 o 16.00 h
pred Mestským domom kultúry


🔸 Obyvatelia okresu Vranov n.T. príďte v piatok 10.9. o 16.00 h pred MsDK vo Vranove nad Topľou vyjadriť jasné NIE pripravovanej optimalizácii nemocníc, ktorej súčasťou má byť zrušenie akútnej nemocnice vo Vranove nad Topľou.

Dôvody⁉
*3. najväčší okres PSK
*80.000 obyvateľov
*1.100 pôrodov ročne
*preinvestovaných v posledných rokoch 10,4 miliónov €
*rok 2021 - rozšírenie a modernizácia urgentného príjmu za 4,1 mil. €
*región v "trojuholníku smrti" zamorený PCB látkami a inými environmentálnymi záťažmi
*veľká rozloha okresu - dojazd záchraniek k/s pacientom z/do nemocnice sa značne predĺži
*dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa namiesto priblíženia - vzdiali‼

⚠ ZRUŠENIE AKÚTNEJ NEMOCNICE VO VRANOVE NAD TOPĽOU JE VEĽMI VÁŽNA VEC A BYTOSTNE SA DOTKNE VŠETKÝCH NÁS, KTORÍ V TOMTO OKRESE ŽIJEME A CHCEME ŽIŤ AJ V BUDÚCNOSTI.⚠

************************************************************************************************

Harmonogram testovania a očkovania - Svet zdravia Vranov n. T.

************************************************************************************************

************************************************************************************************

7.7.2021

Ku dňu 25.6.2021 nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou  ukončila  poskytovanie bezplatného AG testovania pre verejnosť. Nateraz sa nepredpokladá obnovenie AG MOM v režime ako bola dostupná do 25.6.2021

Od  7.7.2021 nemocnica bude poskytovať antigénové testovanie za poplatok v pracovné dni :

Pondelok- Streda- Piatok v čase 13:00 – 15:30 hod. v priestoroch MOM Ag.

Cena 1 testu Ag pre 1 osobu je 14,90 €, poplatok bude možné vyplatiť na recepcii nemocnice. 

Záujemca dostane výsledok antigénového testu v dvoch jazykoch - v slovenčine a  v angličtine. Na antigénové testovanie nebude potrebné sa registrovať vopred, záujemcovi stačí prísť do odberového miesta počas zadefinovaných prevádzkových hodín. Po vykonaní testu dostane papierový certifikát.

zdroj: https://www.procare.sk/nemocnica/vranovska-nemocnica-s/

************************************************************************************************

28.6.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 28.6.2021 - 4.7.2021: I. stupeň ostražitosti (žltý okres)

Základné opatrenia: https://automat.gov.sk/vranov-nad-toplou

zdroj: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ 

************************************************************************************************

15.6.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 14.6.2021 - 20.6.2021: II. stupeň ostražitosti (oranžový okres)

zdroj:

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ 

************************************************************************************************

15.6.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 14.6.2021 - 20.6.2021: II. stupeň ostražitosti (oranžový okres)

zdroj:

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ 

************************************************************************************************

15.6.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste -AU MŠ Hanušovce n.T. (23.64 kB)

************************************************************************************************

8.6.2021

VK_Garant KC_Obec Čaklov (149.84 kB)

************************************************************************************************

7.6.2021

Vyhlásenie - VK -RŠ ZŠ Pavlovce (215.87 kB)

************************************************************************************************

7.6.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 7.6.2021 - 13.6.2021: II. stupeň ostražitosti (oranžový okres)

zdroj:

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ 

************************************************************************************************

2.6.2021

Vyhlásenie - VK -RŠ ZŠ Zámutov (620.62 kB)

************************************************************************************************

31.5.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 31.5.2021: II. stupeň ostražitosti (oranžový okres)

zdroj:

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ 

************************************************************************************************

26.5.2021

ZÁPIS DETÍ DO MŠ BABIE  PREBIEHA V TERMÍNE :

                     od 10.05.2021 do 28.05.2021

K zápisu je potrebné vypísať tlačivo :

,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ : (45.5 kB)

Vypísanú a podpísanú žiadosť je možné odoslať poštou alebo osobne priniesť do MŠ. Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

************************************************************************************************

21.5.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 24.5.2021: I. stupeň varovania (ružový okres)

zdroj:

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/ 

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-19-05-2021-okresy-automat

 

************************************************************************************************

21.5.2021

Vyhlásenie VK_ riaditeľ ZŠ Hermanovce n. T.

************************************************************************************************

17.5.2021

Covid školský semafor - aktualizované manuály opatrení pre školy a školské zariadenia

- účinnosť od 17.5.2021

Manuály majú odporúčací charakter

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Obnova školského vyučovania: Rozhodnutie ministra_účinné od 17.5.2021 (165.94 kB)

************************************************************************************************

14.5.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol:

A. S účinnosťou od 17. mája 2021:

1. o obnove školského vyučovania vo všetkých školách,

2. o prevádzke všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode; prevádzku škôl v prírode obnovuje len v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring (t. j. „zelený okres“).

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-13-5-2021-s-ucinnostou-od-17-5-2021/

************************************************************************************************

14.5.2021

OZNAM o výberovom konaní - KC ČAKLOV (5.14 MB)

************************************************************************************************

7.5.2021

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste_učiteľ(ka) MŠ (307.44 kB)

************************************************************************************************

7.5.2021

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 10.5.2021: II. stupeň varovania (červený okres)

Pravidlá pre školy v okrese Vranov n. T.:

 • Žiaci do 18 rokov- bez testu
  Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

 • Zamestnanci škôl - bez testu

Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 dni po sebe  nasledujúcich  (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom (Príloha č. 9/c).

(Manuál "Návrat do škôl" a prílohy na adrese: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021

 • zákonní zástupcovia/žiaci nad 18 rokov - bez testu

Povinnosť testovať sa majú zamestnanci, ktorí pracujú striedavo v zmenách – popoludňajšia/nočná (v čase od 21.00 hod. do 1.00 hod.) Títo predkladajú svojmu zamestnávateľovi negatívny výsledok testu nie starší ako 14 dní. (Platí aktuálne pre náš okres.)

Poznámka: Testovanie je na základe frekvencie uvedenej v COVID AUTOMATE zverejnenej na stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/, podľa aktuálneho zaradenia okresu v mieste výkonu práce.

ŠKD – počas týždňa sa skupiny nepremiešavajú

ZUŠ  - individuálna výučba spev a hra na dychových hudob. nástrojoch  sa realizuje len dištančne

zdroj: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/

Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

************************************************************************************************

3.5.2021

Návrat do škôl od 3.5.2021- aktualizovaný

Regionálna charakteristika:

Okres Vranov nad Topľou od 3.5.2021: II. stupeň varovania (červený okres)

Školy v červenom okrese

Zdroj: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/

************************************************************************************************

22.4.2021

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021

Zdroj a informácie na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT : https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT.

************************************************************************************************

19.4.2021

Aktuálny regionálny Covid automat: Okres Vranov n. T. je v  II. stupni varovania ("červený okres")

zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/#aktualny-regionalny-covid-automat

************************************************************************************************

13.4.2021

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa dnešným dňom - 12.4.2021, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci však v tejto súvislosti nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

Vyplácanie dávky sa im ukončí automaticky, ak koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašlú formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom poistenec vyznačuje dni starostlivosti o dieťa/iného príbuzného. Ak v čestnom vyhlásení za apríl 2021 uvedie poistenec aj dni starostlivosti od 12. apríla 2021, Sociálna poisťovňa bude akceptovať prípady uzatvorenia škôl, ak pôjde o žiakov 5. ročníka základných škôl alebo bude akceptovať uzatvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ak pôjde o individuálne uzavretie konkrétneho zariadenia rozhodnutím hygienika, riaditeľa alebo zriaďovateľa. Ak Čestné vyhlásenie poistenec za príslušný mesiac nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nevyplatí.

Stále platí, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nebudú mať nárok na pandemickú OČR.

zdroj:https://www.socpoist.sk/aktuality-s-otvorenim-skol-a-skolok-zanika-narok-na-vyplacanie-pandemickej-ocr/48411s69487c

************************************************************************************************

7.4.2021

Aktuálny regionálny Covid automat (5.4. - 11.4.)

Okres Vranov n. T. je v  III. stupni varovania ("bordový okres")

************************************************************************************************

19.3.2021

Kloktacie testy na školách

Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

Škola zistí záujem zákonných zástupcov o takýto typ testovania prostredníctvom získania súhlasov zákonných zástupcov.

Vzory súhlasov

Príloha č. 1A - „Súhlas dotknutej osoby“ https://www.minedu.sk/data/att/19011.rtf

a Príloha č. 1B - „Zber údajov“ https://www.minedu.sk/data/att/19003.docx

Formulár na nahlásenie požadovaného množstva kloktacích testov na ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 : https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj

Otázky ohľadom samotného priebehu testovania, distribúcie odberových sád a doručenia výsledku testu, prípadne ďalšie otázky zodpovedajú samotní poskytovatelia služby:

Školy v Prešovskom samosprávnom kraji:

Názov poskytovateľa služby: UNILABS SLOVENSKO, s.r.o.

0850 150 000

obchod@unilabs.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

************************************************************************************************

15.3.2021

Aktuálny regionálny Covid automat - Okres Vranov n. T. je v  III. stupni varovania ("bordový okres")

************************************************************************************************

12.3.2021

Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ (532.91 kB)

Usmernenie k zápisu a  prijímaniu žiakov na PŠD (452.94 kB)

Zdroj:

https://www.minedu.sk/data/files/10347_usmernenie-k-prijimaniu-deti-do-ms_final_9marec2021.pdf

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/

************************************************************************************************

9.3.2021

Nárok na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021 - bez zmeny

Ak bude škôlka alebo škola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená, rodičia majú nárok na pandemické ošetrovné (pri splnení všetkých zákonných podmienok). Naďalej platí, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom (rozhodnutím hygieny, riaditeľa, zriaďovateľa alebo ministra školstva).

Ak materská škola alebo základná škola umožní návštevu alebo výučbu len pre časť detí, rodičia detí, ktoré nemôžu materskú školu alebo základnú školu z tohto dôvodu navštevovať, nárok na pandemické ošetrovné majú.

Stále tiež platí aj to, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nárok na pandemické ošetrovné nemajú.

zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-v-naroku-na-pandemicke-osetrovne-od-8-marca-2021-sa-nic-nemeni/48411s69372c

************************************************************************************************

8.3.2021

Aktuálny regionálny Covid automat - Okres Vranov n. T. je v  III. stupni varovania ("bordový okres")

Regionálna charakteristika (8.3. - 14.3.)

zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

************************************************************************************************

1.3.2021

Zdroj a celý dokument: https://www.minedu.sk/skoly-proti-covid-19-bulletin/

************************************************************************************************

25.2.2021

Navýšenie dát a volaní pre učiteľov

Túto službu poskytuje Ministerstvo školstva učiteľom  na dištančnom vzdelávaní.

Zber čísel prebieha na rovnakej webstránke, kde školy vyplňujú tzv. Covid školský semafor.

Riaditelia školy po prihlásení svojim identifikátorom EDUID môžu požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb pre svojich učiteľov. Ide o neobmedzené volania a objem dát minimálne 10 GB. Sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí učia online a nemajú inú možnosť internetového pripojenia.

zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-poskytujeme-navysenie-dat-a-volani-pre-ucitelov-aj-v-roku-2021/

************************************************************************************************

24.2.2021

Na vakcináciu sa môžu prihlásiť už aj pedagogickí zamestnanci zo základných umeleckých škôl, centier voľného času a jazykových škôl.

Vek: do 55 rokov (vrátane)

 Zdroj a ďalšie informácie:https://ucimenadialku.sk/usmernenia/ockovanie

************************************************************************************************

24.2.2021

Od 1.3.2021 Okres Vranov nad Topľou naďalej ostáva v III.stupni varovania

zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

Regionálna charakteristika

************************************************************************************************

20.2.2021

Aktuálny regionálny Covid automat - vyhodnotené 16.2.2021

Aktuálny regionálny Covid automat

Okres Vranov n. T. je v  III. stupni varovania ("bordový okres"): 

Pre jednotlivé farebné stupne varovania platí:

Materské školy, základné školy prvého stupňa a záverečné ročníky stredných škôl sú:

 • IV. Stupeň varovania - čierna – zatvorené

 • III. Stupeň varovania - bordová – na základe odporučenia RÚVZ

 • II. Stupeň varovania - červená – otvorené

 • I. stupeň varovania - ružová – otvorené

Do práce je potrebný test, ktorý nie je starší ako:

 • čierna a bordová – sedem dní

 • červená – 14 dní

 • ružová – 21 dní

Na cestovanie medzi okresmi alebo ceste do prírody platí :

 • čierna – zakázaný vstup aj výstup z okresu

 • bordová, červená a ružová – pohyb medzi okresmi s testom s platnosťou sedem dní

zdroj: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

*************************************************************************************************

10.2.2021

Očkovanie učiteľov

Minister zdravotníctva informoval, že prioritne budú očkovaní učitelia materských škôl, základných škôl 1. stupňa a posledných ročníkov stredných škôl (40 tisíc učiteľov).

Učitelia sa začnú očkovať od soboty 13. februára 2021. Očkovania sa budú realizovať v 12 očkovacích centrách - (v soboty a nedele).

Zoznamy poskytne ministerstvo školstva.

Učitelia mladší ako 55 rokov budú očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.

Učitelia nad 55 rokov budú očkovaní vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Nepedagogickí zamestnanci by sa zatiaľ očkovať nemali. 

Zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/2296590-od-soboty-zacnu-ockovat-ucitelov-krajci-prezradil-kedy-zacneme-pouzivat-vakcinu-astrazeneca?fbclid=IwAR0vu2gh9y4GOlwupHPFre8zaOLUV38BCuxY9EGrUS4eUbTNH37Fg6gxJes

*********************************************************************************

Ako je to s pandemickým ošetrovným od 8. februára 2021?

04.02.2021

Od 8. februára 2021 sa otvoria niektoré materské školy a prvý stupeň niektorých základných škôl. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné (ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom).

Nie každá škola z tých, ktoré sa otvoria, je schopná začať výučbu od 8. februára 2021 a bude tento deň potrebovať na testovanie (rodičov, zamestnancov školy). Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné.

Pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne naďalej poberajú rodičia detí, ktorých škôlka alebo škola zostáva uzatvorená z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie rozhodnutím hygieny, riaditeľa alebo zriaďovateľa (situácia sa riadi podľa celoštátneho covid automatu).

Ak však dieťa nebude navštevovať škôlku alebo školu, ktorá je otvorená, pretože rodič neabsolvuje test, takéto dieťa škola síce ospravedlní, ale rodič nebude mať nárok na pandemické ošetrovné. V tomto prípade už nebude splnená podmienka uzatvorenia zariadenia rozhodnutím príslušného orgánu, a preto rodičovi nárok na ošetrovné nevznikne.

Rovnako naďalej platí, že nárok na ošetrovné nemajú rodičia, ktorí po otvorení škôlky alebo školy nedajú dieťa do školského zariadenia pre obavy z ochorenia.

Dokument bol revidovaný: 04.02.2021

zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-je-to-s-pandemickym-osetrovnym-od-8-februara-2021-/48411s69312c

*****************************************************************************************

4.2.2021

Návrat do škôl od 8.2.2021

https://www.minedu.sk/data/files/10143_0203_navrat_do_skol.pdf

******************************************************************************************

8.1.2021

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 5.1.2021

Harmonogram návratu do škôl 2021 - príloha č. 13 (422.31 kB)

zdroj: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/


5.1.2021

Pľán návratu do škôl

zdroj: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/


Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. obnovuje školské vyučovanie

b) v základných školách malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

3. ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

Zdroj a úplné znenie:
*********************************************************************************************
Aktualizovaný manuál pre základné školy - 12.11.2020
 
Organizácia VV-procesu - od 12.11.2020

12.10.

NOVINKY OD PONDELKA - 12.10.2020

Minister školstva oznámil nové opatrenia: V školách sme nezaznamenali ohniská nákazy a na dištančné vzdelávanie zatiaľ prešlo okolo 4 percent žiakov. So zhoršujúcou situáciou je však potrebné zaviesť ďalšie opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento negatívny vývoj.

➡️Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ,exkurzie mimo škôl.

➡️Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.

➡️ Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka osemročných gymnázií, otvorené budú ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri.

Zdroj: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/


Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu

v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby

https://www.minedu.sk/hlavne-zistenia-z-dotaznikoveho-prieskumu-v-zakladnych-a-strednych-skolach-o-priebehu-distancnej-vyucby/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia

*********************************************************************************************

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly

*********************************************************************************************

13.8.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste- učiteľ

10.8.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste- asistent učiteľa

10.8.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste- vychovávateľ

*********************************************************************************************

15.6.2020

Prijímacie talentové skúšky ZUŠ Hanušovce n.T.

*********************************************************************************************

10.6.2020

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Babie

*********************************************************************************************

8.6.2020

14. august 2020

je termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na  výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia).

Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebamia rozhodne o prijatí dieťaťa

do 20. augusta 2020

zdroj:Rozhodnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu, č. 2020/12500:1-A2110

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-na-predlozenie-dokladov-5-6-2020/

 


Prijímacie skúšky na 8-ročné vzdelávacie programy

sa uskutočnia

15.-16. júna a 18.-19. júna 2020

Prijímacie skúšky na 8-ročné vzdelávacie programy, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutočnia

17. júna 2020

Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe sa o prijatí alebo neprijatí na strednú školu dozvedia

do 24. júna 2020 

 

Rozhodnutie ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách 2019_2020: https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenie-prijimacie-konanie-na-osemrocne-vzdelavanie-jazykove-skusky-ukoncovanie-vychovy-a-vzdelavania-skusky-odbornej-sposobilosti-a-komisionalne-skusky/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obnovenie školského vyučovania od 1.6.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (22.5.2020); organizácia a podmienky prevádzky MŠ, ZŠ: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18.3.2020

Výberové konaie- RŠ ZŠ Čierne n. T.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.3.2020

Výberové konanie- RŠ ZŠ Matiaška

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.3.2020

Usmernenia MŠVVaŠ SR k:

Príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky výcvik (6. 5. 2020)

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prispevku-na-kurz-pohybovych-aktivit-v-prirode-lyziarsky-kurzvycvik-6-5-2020/

 

Príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy (6. 5. 2020)

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prispevku-na-zaujmove-vzdelavanie-vzdelavacie-poukazy-6-5-2020/

 

Príspevku na školu v prírode (6. 5. 2020)

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prispevku-na-skolu-v-prirode-6-5-2020/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

30.4.2020

PRIJÍMANIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMáRNE VZDELÁVANIE

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase 

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21.4.2020

Opatrenie ÚVZ pre nosenie rúšok

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať všade mimo svojho domova zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor - aj ten musí byť ešte prekrytý rúškom.

S účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) -  rúškom, šálom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Opatrenia pre nosenie rúšok

zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20.4.2020

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so ZZ na šk. rok 2020/2021

MŠVVaŠ SR pokračuje v zbere údajov  o AU prostredníctvom web aplikácie - prístupná od 11.5.2020:

https://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat

Škola po vyplnení údajov  vytlačí protokol a odovzdá ho svojmu zriaďovateľovi v termíne do 24.5.2020

Školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania CPPPaP alebo CŠPP k prideleniu AU podľa čl.2 ods.2, písm.b) MP 66/2015

Zriaďovatelia  do 31.5.2020 predložia na OÚ - Prešov protokol zriaďovateľa spolu s protokolmi zo škôl, ktoré patria do ich zriaďovateľskej pôsobnosti

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16.4.2020

Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

Termín podávania prihlášok na štúdium na SŠ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 14.4.2020

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Aktualizované 09.04.2020

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

Zápis na plnenie PŠD

3.4.2020

Zápis na povinnú školskú dochádzku (PŠD) v ZŠ na šk. rok 2020/2021 je stanovený :  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020

Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí

 • Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia PŠD, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27.3.2020

ODPORÚČANIE ŠPÚ POČAS PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA

"Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si aj zo strany pedagogických a odborných zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča postupovať podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov – na základné učivo.

Poznamenávame, že učebnice obsahujú okrem základného učiva aj výberové témy, rozširujúce učivo, doplnkové pojmy a pod., ktoré v tejto situácii je možné vynechať. Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém.

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto špecifickej situácii prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale  ich môže presunúť do vyššieho ročníka. Postupuje tak v súlade s bodom 7 RUP „škola môže ... rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania ...  za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.“ (Rámcové učebné plány pre základné školy). Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, môžu nadobúdať a zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch."

Zdroj a viac informácií nájdete v prílohách na adrese:

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27.3.2020

Termíny aktualizované k 26.3.2020

https://www.ucimenadialku.sk/terminy/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26.3.2020

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 

zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24.3.2020

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

1. vyučovanie sa prerušuje v období od 30. 3. 2020 až do odvolania

2. testovanie T9 - 2020 sa ruší

3. zápis detí do 1. ročníka bude v dňoch od 15.4. do 30.4.2020 bez osobnej prítomnosti detí (ideálne by bolo elektronickou formou)

4. maturita - externá časť  aj písomná časť  internej maturity riadny aj náhradný termín sa ruší

                     - interná maturita  sa bude konať do 2 týždňov od obnovenia vyučovania na základe rozhodnutia krízového štábu v termíne do 30.6.2020

5. prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.5.2020 (potvrdenie od lekára nebude potrebné)

6. prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. 6.2020 (najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania)

7. zápis do MŠ - termín je stanovený od 30.4.- 31.5.2020, nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave

zdroj: https://www.minedu.sk/opatrenia-msvvas-sr-z-24-marca-2020/

ROZHODNUTIE MINISTRA

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18.3.2020

Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/

 

Informácie - ZMOS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

USMERNENIA K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

14.3.2020

Usmernenie MŠVVaŠ SR k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12.3.2020

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.3.2020

„Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od 12.3.2020 od 6.00 h.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stanovisko MŠVVaŠ SR - 11.3.2020

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/ - 9.3.2020

***************************************************

8.1.2020

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Hermanovce n/T

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
28.10.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Babie

***************************************************

12.9.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Vyšný Žipov

***************************************************

23.8.2019

MŠHanušovce n/T_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

MŠHA_ voľné prac. miesto_špeciálny pedagóg/školský psychológ

***************************************************

23.8.2019

MŠ Jastrabie_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

***************************************************

9.8.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Čaklov

***************************************************

17.7.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Radvanovce

***************************************************

26.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Jastrabie n/T

***************************************************

21.6.2019

MŠ Jastrabie_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

17.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Hermanovce n/T

***************************************************

17.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Babie

***************************************************

3.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Soľ

***************************************************

27.05.2019

Oznámenie o voľnom prac. mieste - vedúci ŠJ - Čaklov

Oznámenie o voľnom prac. mieste - pomocná sila ŠJ - Čaklov

Oznámenie o voľnom prac. mieste - kuchár ŠJ - Čaklov

***************************************************

23.5.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Čaklov

***************************************************

14.5.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Skrabské

***************************************************

3.5.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Soľ

***************************************************

26.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Zámutov 388

***************************************************

24.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Bystré 172

***************************************************

24.4.2019

MŠ Hlinné_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

12.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Bystré

***************************************************

10.4.2019

Oznámenie o voľnom prac. mieste - ZUŠ

***************************************************

1.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Hanušovce n/T

***************************************************

11.3.2019

ZŠ-Pavlovce -Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020

ZŠ -Pavlovce -Dotazník k zápisu do 1. roč.

***************************************************

5.3.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Medzianky

***************************************************

12.2.2019

MŠ Hlinné_voľné prac.miesto_Odb.zamestnanec

***************************************************

8.2.2019

Oznámenie - voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ Hanušovce n/T.

***************************************************

22.1.2019

MŠ Hlinné_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

15.1.2019

MŠ Jastrabie_voľné prac. miesto_ Odb. zamestnanec

***************************************************

11.1.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Petrovce

***************************************************

8.1.2019

MŠ Hlinné_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

MŠ Hlinné_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

MŠ Hlinné_ voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Hermanovce n/T

***************************************************

Výberové konanie_Riaditeľ (ka) MŠ Rudlov

***************************************************

Výberové konanie_Riaditeľ(ka) MŠ Soľ

***************************************************

Výberové konanie_Riaditeľ(ka) ZŠ Pavlovce

***************************************************

RUDLOVSKÝ ŠLAPÁČIK - P o z v á n k a

***************************************************

Testovanie 5-2018

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

 

Základné informácie:  Základné informácie k Testovaniu 5-2018

Organizačné pokyny a špecifikáciei testov: v časti Dokumenty ► Testovanie 5-2018

Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

***************************************************

MŠ Hlinné_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

MŠHlinné_voľné prac.miesto_odb.zamestnanec

***************************************************

MŠ Soľ_voľné prac.miesto_pdg.asistent

MŠ Soľ _ voľné prac. miesto_ odb. zamestnanec

***************************************************

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

***************************************************

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

ŠPÚ organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prihlásiť sa možno do 10. septembra 2018.

Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Program: 

 • 09:00 - 10:30 - Všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu žiakov so ZZ
 • 10:30 - 10:45 - Prestávka
 • 10:45 - 12:15 - Vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a ich aplikácia v praxi
 • 12:15 - 12:45 - Prestávka, občerstvenie
 • 12:45 - 14:45 - Workshop (odborní zamestnanci oddelenia pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu) 

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/19-9-2018-seminar-k-aplikacii-vzdelavacich-programov-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim.html

***************************************************

Pozvánka

***************************************************

Výberové konanie - riaditeľka MŠ Hermanovce nad Topľou

***************************************************

Výberové konanie - riaditeľka MŠ Babie

***************************************************

Výberové konanie - riaditeľka MŠ Soľ

***************************************************

Výverové konanie- riaditeľka MŠ 301 Zámutov

***************************************************

Zápis detí do materskej školy

na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Bližšie informácie:

https://hanusovskams.edupage.org/

***************************************************

IT Fitness Test 2018: Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

V prvej fáze testovania od 26. 4. do 30. 6. prebieha test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium.

Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk 

Ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/it-fitness-test-2018-zacina-sa-7-rocnik-najvacsieho-testovania-digitalnych-zrucnosti-na-slovensku/

***************************************************

ZUŠ-Prijímacie skúšky

Bližšie informácie:

https://zushanusovce.edupage.org/

***************************************************

Zapojte sa do projektu DETSKÝ ČIN ROKA 2018

Detský čin roka je zaradený medzi projekty, za ktoré prideľuje MŠVVaŠ SR finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov.

viac informácií:

www.detskycin.sk

***************************************************

Vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov, vzorové zmluvy so sprostredkovateľom, ktorý v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí, žiakov a poslucháčov ako aj vzorový text  na zapracovanie do pracovných zmlúv zamestnancov, keď prídu pri plnení svojich pracovných  povinností do styku s osobnými údajmi.

·  súhlas dotknutej osoby (vzor aktualizovaný dňa 12. 03. 2018) - pdf

·  zmluva so sprostredkovateľom (vzor aktualizovaný dňa 12. 03. 2018) - pdf

·  ustanovenie v pracovnej zmluve o práci s osobnými údajmi (vzor aktualizovaný dňa 12. 03. 2018) - pdf

Zdroj:  http://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

 

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí,

žiakov a poslucháčov tretím stranám

http://www.minedu.sk/data/files/7838.pdf

***************************************************

Chrípková epidémia pokračuje, chráňte sa efektívne

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi opatreniami pripomína spôsoby, ktorými je možné znížiť riziko nákazy chrípkou.

Ide o:

 • vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami,
 • obmedzenie návštev priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, hromadné akcie a pod.),
 • časté a účinné vetranie (doma, v školách, na pracoviskách),
 • dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu: konzumácia pestrej stravy s dostatkom zeleniny a ovocia, pobyt na čerstvom vzduchu v primeranom oblečení, otužovanie, dostatok spánku a odpočinku.
 • dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3389:uvz-sr-chripkova-epidemia-pokrauje-chrate-sa-efektivne&catid=126:chripka&Itemid=112

***************************************************

T9-2018

 • Riadny termín testovania - 21. 3. 2018 (streda)
 • Náhradný termín testovania - 5. 4. 2018 (štvrtok)

Účasť žiakov so zdravotným znevýhodnením

 • Do testovania sa zapájajú bez ohľadu na to, či s podávajú prihlášku na študijný alebo učebný odbor strednej školy.
 • Žiaci vzdelávaní podľa IVP s modifikáciou obsahu predmetu (zrakový, sluchový, telesný postih, dyskalkúlia) sa do testovania zapájajú dobrovoľne na základe záverov dlhoročného diagnostikovania poradenským zariadením. Testovania sa zúčastňujú tí žiaci, ktorí si prihlášku podávajú na študijný odbor. 
 • Žiaci umiestňovaní z vážnych dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach sa do testovania nezapájajú.
 • Žiaci krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach sa do testovania zapájajú a testovania sa zúčastnia v kmeňovej škole (ak im to zdravotný stav dovolí).

Žiaci s dyskalkúliou:

 • test z matematiky píšu dobrovoľne,
 • test z vyučovacích jazykov povinne.

Zdroj a ďalšie informácie:

https://www.svs.edu.sk/subory/testovanie9/List%20riaditelom_T9_2018.pdf

***************************************************

Mesto Hanušovce nad Topľou
MsKS mesta Hanušovce nad Topľou
Hanušovský literárny klub HALIKLUB
vyhlasujú VIII. ročník literárnej autorskej súťaže
IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018

Bližšie informácie:  Ihnátove Hanušovce

***************************************************

Pri polročných prázdninách rodičom nevzniká nárok na ošetrovné

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im nárok na dávku ošetrovné nevzniká. Ak ostanú s dieťaťom doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase škola nie je uzavretá na základe rozhodnutia, ale priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva.

Ak si rodič uplatní nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 15 rokov jeho veku počas školských prázdnin, Sociálna poisťovňa nárok nemôže priznať. Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť jedine v prípade, ak je dieťa choré a rodič svojmu zamestnávateľovi, resp. pobočke Sociálnej poisťovne predloží potvrdenie od príslušného ošetrujúceho lekára dieťaťa.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.socpoist.sk/aktuality-pri-polrocnych-prazdninach-rodicom-nevznika-narok-na-osetrovne/48411s65455c

***************************************************

Vyhlásenie výberovéhio konania - MŠ Radvanovce

***************************************************

Testovanie 5-2017

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

 

Testovanie 5-2017 sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách.
Testy písalo spolu 45 080 piatakov.


Test z matematiky písalo celkovo 45 062 žiakov.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %.

Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3 % a chlapci 65,2 %.

Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky nasledovné:

Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci KE kraja.

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 230 žiakov.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 65,6 % a chlapci 60,1 %.

Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší v slovenskom jazyku a literatúre boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci z KE a PO kraja.

Objektívnosť testovania bola v tomto roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru.. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2017 s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie testovania vykonávala Štátna školská inšpekcia v 121 základných školách.

***************************************************

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO POKRAČOVANIA

zdroj: https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

***************************************************

do 9. 1. -dátum doručenia na odbor školstva OÚ Prešov

Škol (MŠVVŠ SR) 29 -01 - Výkaz o škole v prírode 

 

do 14. 1. -dátum doručenia na odbor školstva OÚ Prešov

IKT (MŠVVŠ SR) 1 -01  - Ročný výkaz o informačných technológiách

web aplikácia: http://www.svsba.sk/ikt/ikt/

 

do 20. 1. -dátum doručenia na odbor školstva OÚ Prešov

Škol (MŠVVŠ SR) 17 -01  - Výkaz o zariadení školského stravovania

web aplikácia: http://v17.svsbb.sk/err_page/closed

 

***************************************************

Workshop - Pozvánka - Prihláška

***************************************************

Metodický seminár AJ

***************************************************

Výsledková listina

5. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže

Ochranárik čísla tiesňového volania 112  a civilnej ochrany

Vranov nad Topľou, 1. 12. .2017

Kategória : Materské školy

 

Zara Muravská

1. m.

Katarína Bindasová

 

vek :

MŠ Hanušovce

 

Kategória : Základné školy – 2. stupeň

 

Tatiana Jurková

1. m.

ZŠ Hanušovce

 

7.A

 

 

    Bc. Martin Vasko                           JUDr. Pavol Molčan                Mgr. Andrej Krišanda                        

     Predseda poroty                               Riaditeľ súťaže                   Prednosta OÚ Vranov n.T.

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Soľ

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Pavlovce

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Zámutov 301

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Skrabské

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Babie

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Hanušovce n/Topľou

***************************************************

Prihláška: 

http://www.skolskyportal.sk/roadshow/dajme-stop-ku-extremizmu#event-tab-prihlaska

***************************************************

obr

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete: http://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-4-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-pravidla-sutaze

Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať

do 6. novembra 2017

na adrese: http://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-4-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-prihlaska

***************************************************

CO

O k r e s n é    k o l o    výtvarnej súťaže
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“
pre školský rok 2017/2018

Kategórie:

I. deti materských škôl
II. žiaci základných škôl I. stupňa
III. žiaci základných škôl II. stupňa
IV. žiaci špeciálnych škôl
Forma spracovania prác: priestorové dielo, plastické dielo, maľba, kresba, grafika.

Termín:  do 20. novembra 2017

Spôsob doručenia 3 (max. 5) prác za školu a kategóriu na adresu:

Okresný úrad Vranov n.T.,

odbor krízového riadenia,

Námestie slobody 5,

093 01 Vranov nad Topľou,

alebo osobne -7. poschodie

Prácu čitateľne označte: meno, priezvisko, vek dieťaťa/žiaka, trieda

Doručením práce v termíne a na miesto určenia sa považuje práca za prihlásenú.

***************************************************

Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na:
https://goo.gl/forms/cbBrMJHtgVqOVZ5K2

V prípade problémov s on-line registráciou kontaktujte: konferencia@vudpap.sk, do predmetu správy prosím uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Termín prihlásenia je najneskôr do 30.09.2017.

***************************************************

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

 

 

 

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

 

Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka v stredu
22. novembra 2017.
Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.
***************************************************

ec beactive logo3

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2017

Tretí ročník celoeurópskej aktivity sa v roku 2017 koná na Slovensku od 23.  do 30. septembra.  Zapojte sa tí, ktorí vyznávate zdravý športový štýl v duchu hesla #BeActive.

https://www.tyzdensportu.sk/

***************************************************

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozýva

na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom

Technika – Pripravujte na skutočný život!

CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ

vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

OBSAH:

Predstavenie nových, alternatívnych spôsobov vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti.

Manipulácia s elektrickými spotrebičmi, bezpečnosť práce, rodinný rozpočet – názorné ukážky,

ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka.

Ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu aj potrebnej teórie vďaka pracovným zošitom Technika.

Predstavenie metodickej príručky WOW pre učiteľov predmetu Technika,

ktorá prináša obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre ZŠ

a obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov (vrátane inštruktážnych videí).

Skupinová práca, napríklad ako vytvoriť vlastnú stolovú hru

alebo ako postaviť drevenicu s využitím nových pracovných námetov.

MIESTO A ČAS: od 11. do 20. septembra 2017
Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 120 minút.

***************************************************
 
 

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

 pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľky MŠ s názvom

Ako na to so Škôlkarom – Matematika a práca s informáciami

CIEĽ: Rozvíjanie matematickej gramotnosti v materskej škole v súlade so ŠVP pre materské školy.

OBSAH:

 • ukážky a námety na manipulačné hry a činnosti, ako plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej  oblasti Matematika a práca s informáciami podľa platného ŠVP pre materské školy,
   
 • návody, ako vytvoriť u detí kompetenčný základrozvinúť matematické kompetencie, aby neskôr zvládli školskú matematiku a úspešne absolvovali 1. stupeň vzdelávania,
   
 • námety na prácu s deťmi vo veku 5 – 6 rokov.

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

***************************************************

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi
z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.
ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.
Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít je bezplatné. Náklady na vzdelávanie hradí pozývajúca organizácia.
Predpokladaný termín realizácie vzdelávania: september 2017 
Miesto: Martin/Bratislava.
Termín pre zasielanie prihlášok na poštovú adresu Štátneho pedagogického ústavu je:
                                                     21. 08. 2017
Prihlášku a bližšie informácie k vzdelávaniu vám poskytne PhDr. Jozef Facuna, PhD. Kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk
 

***************************************************

Ministerstvo školstva na zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj na rekonštrukciu a výstavbu nových športových priestorov vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať

do 29. septembra 2017 do 14.00 hod.

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2017/

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra  (ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie)

sa posúva na  1. máj 2018 

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_povinna-aktivacia-schranok-pra

***************************************************

McDonalds Cup

Minifutbal žiakov a žiačok pre 1. stupeň ZŠ. Do súťaže sa prihlásilo 936 škôl na Slovensku.

 Družstvo ZŠ Hanušovce n/T.  sa umiestnilo na 8. mieste v rámci celého Slovenska. Blahoželáme!

***************************************************

 

***************************************************

Do školy na bicykli 2017

 Národný cyklokoordinátor Peter Klučka pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR vyhlasuje 2. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2017“. Do akcie, ktorá sa bude konať v termíne od 12. do 16. júna 2017, sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Podujatie podporil aj slovenský reprezentant

a dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike

Peter Sagan.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu, sa tak môžu prihlásiť 

do 12. júna 2017 

formou online registrácie. Viac informácií je dostupných na www.doskolynabicykli.eu.

***************************************************

Celé Slovensko číta deťom

   Modelové čítania o. z. CSČD v TREŤOM TÝŽDNI ČÍTANIA DEŤOM v SR                      sa uskutočnia  v týchto mestách:        

 • Bratislava číta deťom - 5. júna 2017 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
 • Piešťany čítajú deťom - 6. júna 2017 o 10:00 hod. v Mestskej knižnici mesta Piešťany
 • Nitra číta deťom - 7. júna 2017 o 10:00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka
 • Tŕnie číta deťom - 7. júna 2017 o 17: 00 hod v Detskom domove Ratolesť
 • Banská Bystrica číta deťom - 8. júna 2017 o 10:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice, 8. júna 2017 o 14:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
 • Poprad číta deťom - 9. júna 2017 o 10:00 hod. v Tatranskej galérii 

Okrem modelových čítaní sa do projektu zapoja verejné knižnice, ZŠ, MŠ, detské domovy  a nemocnice s vlastným programom, propagujúcim myšlienku:

Čítajme deťom 20 minút každý deň! 

Zdroj a ďalšie informácie: 

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/citania/2017/treti-tyzden-citania-detom-v-slovenskej-republike

***************************************************

Verejné pripomienkovanie

Predložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie bolo možné posielať od 15. marca do 15. mája 2017 prostredníctvom online formulára http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Prehľad zaslaných podnetov nájdete v pripojenom súbore.

http://www.minedu.sk/verejne-pripomienkovanie/

***************************************************

***************************************************

***************************************************


***************************************************

19. ročník McDonald´s Cup 2016/2017 – KRAJSKÉ KOLÁ

na Majstrovstvá Slovenska postupuje za Prešovský kraj

družstvo

Základnej školy Štúrova, Hanušovce n/Topľou

Spolu s ďalšími siedmimi krajskými víťazmi budú 12. – 13. júna 2017 na trávniku

Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Poprade bojovať

o titul Majstra Slovenska

a zároveň o hlavnú cenu, ktorou je účasť na zápase klubu SSC Neapol v talianskej lige, na jeseň tohto roka.

Poradie víťazov krajského kola v Trenčíne:

1. miesto: ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/Topľou

2. miesto: ZŠ Komenského 113, Lipany

3. miesto:  ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa2086/2 Poprad - Veľká

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty v zápasoch o titul Majstra Slovenska!

Viac informácií nájdete na: www.mcdonaldscup.sk

***************************************************

P O Z V Á N K A

V súlade s plánom práce predmetovej komisie Dejepisu a Občianskej náuky, v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou pozývame učiteľov dejepisu a občianskej náuky na jarné zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa  30. mája  2017 (utorok) o  12.30 hod.

Miesto: Základná  škola,  Námestie Jána Pavla II 827 (Lúčna), Vranov nad Topľou

             knižnica  I. poschodie                      

PROGRAM:

 1. Otvorenie.
 2. Informácie k  Dejepisnej olympiáde.
 3. Prednáška: Obce nášho regiónu- galéria osobností, symboly a historické pamiatky

*Mgr. Peter Šafranko, historik Vlastivedného múzea v Hanušovciach n/Top.

 1. Diskusia – návrhy na činnosť predmetových komisií.      

      5.   Záver

Mgr. Ľubica Vargová                                                   PaedDr. Mariana  Lapčáková                        vedúca kabinetu PK DEJ                                            vedúca  oddelenia  školstva

                                                 Mgr. Adriána Ocilková

                                                vedúca kabinetu PK OBN                                                   

 

***************************************************                                                                                                                                                                                                                

P O Z V Á N K A

 

Na základe plánu práce predmetovej komisie nemeckého jazyka pri oddelení školstva  vo Vranove nad Topľou Vás pozývame  na jarné zasadnutie predmetovej komisie nemeckého jazyka, ktoré sa uskutoční 

dňa  18. mája  2017 (štvrtok)  o  1300 hod.

Miesto:   Základná  škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou IX. A trieda 1. poschodie

Názov podujatia: Metódy vo vyučovaní cudzích jazykov.

Cieľ:                    Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce.

PROGRAM:

 1. Otvorenie. 
 2. Metódy vo výučbe cudzích jazykov.
 3. Vyhodnotenie olympiády nemeckého jazyka.
 4. Zážitková pedagogika a zážitkové vzdelávanie.
 5. Ako sa učiť správne a ľahko.
 6. Didaktické testy na hodinách nemeckého jazyka.
 7. Praktické cvičenia pre vyučujúcich NEJ.
 8. Diskusia, záver.

   Mgr. Ľubov Caklová                                      PaedDr. Mariana Lapčáková                                             

 vedúca kabinetu PK - NEJ                            vedúca  oddelenia školstva

 

***************************************************


***************************************************

***************************************************

Občianske združenie HANUŠÁČIK pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou

pre Vás pripravilo seminár:

Práca s elektronickými schránkami OVM – eGovernment pre OVM v praxi, základné funkcionality ÚPVS

 

Na základe legislatívy:

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Vyhláška č. 8/2014, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Cieľová skupina: školy, inštitúcie, súkromné osoby

Miesto školenia: ZŠ Hanušovce, učebňa IKT

Začiatok seminára: 14:00 hod.        Koniec seminára: 17:00 hod.

Cena seminára: 30 € pre inštitúcie       (15€ pre súkromné osoby a členov OZ)

Poplatok uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti na školení.

Termín školení:

V cene seminára:                                           

 • pracovný materiál
 • občerstvenie počas seminára

Lektori:

Mgr. Ján Molitoris, t.č. 0911 526 913

PaedDr. Viera Hodošková, 0907 220 441

Ďalšie informácie a prihláška sú na uvedenej adrese:

http://edu-hanusacik1.webnode.sk/praca-s-elektronickymi-schrankami-ovm/

 

***************************************************

http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/ucitel-nie-je-google4/aktualne?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=SK+-+konferencia+-+5+-+%5BUcitel-nie-je-Google-4%5D

 

***************************************************

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bude pokračovať do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva sa totiž po konzultácii s autormi dokumentu rozhodlo predĺžiť funkčnosť internetového portálu a online formulára, prostredníctvom ktorého je možné podávať k dokumentu pripomienky, ktorými sa majú autori pri vyhodnocovaní konzultačného procesu zaoberať. .

http://uciacesaslovensko.minedu.sk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

https://zushanusovce.edupage.org/

***************************************************

Zápis detí do MŠ

tu k stiahnutiu

 

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa