Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou

Registrácia na testovanie ochorenia COVID 19 spustená!

https://services.bookio.com/odberove-miesto-v-budove-byvalej-spojenej-skoly/widget?lang=sk

Vytisknout

Školský úrad

Vitajte v sekcii Školského úradu Hanušovce nad Topľou

AKTUÁLNE

8.1.2021

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 5.1.2021

Harmonogram návratu do škôl 2021 - príloha č. 13 (422.31 kB)

zdroj: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/


5.1.2021

Pľán návratu do škôl

zdroj: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/


Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

1. obnovuje školské vyučovanie

b) v základných školách malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

3. ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

Zdroj a úplné znenie:
*********************************************************************************************
Aktualizovaný manuál pre základné školy - 12.11.2020
 
Organizácia VV-procesu - od 12.11.2020

12.10.

NOVINKY OD PONDELKA - 12.10.2020

Minister školstva oznámil nové opatrenia: V školách sme nezaznamenali ohniská nákazy a na dištančné vzdelávanie zatiaľ prešlo okolo 4 percent žiakov. So zhoršujúcou situáciou je však potrebné zaviesť ďalšie opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť tento negatívny vývoj.

➡️Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ,exkurzie mimo škôl.

➡️Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení.

➡️ Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka osemročných gymnázií, otvorené budú ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri.

Zdroj: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/


Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu

v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby

https://www.minedu.sk/hlavne-zistenia-z-dotaznikoveho-prieskumu-v-zakladnych-a-strednych-skolach-o-priebehu-distancnej-vyucby/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia

*********************************************************************************************

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly

*********************************************************************************************

13.8.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste- učiteľ

10.8.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste- asistent učiteľa

10.8.2020 Informácia o voľnom pracovnom mieste- vychovávateľ

*********************************************************************************************

15.6.2020

Prijímacie talentové skúšky ZUŠ Hanušovce n.T.

*********************************************************************************************

10.6.2020

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Babie

*********************************************************************************************

8.6.2020

14. august 2020

je termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na  výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia).

Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebamia rozhodne o prijatí dieťaťa

do 20. augusta 2020

zdroj:Rozhodnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu, č. 2020/12500:1-A2110

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-na-predlozenie-dokladov-5-6-2020/

 


Prijímacie skúšky na 8-ročné vzdelávacie programy

sa uskutočnia

15.-16. júna a 18.-19. júna 2020

Prijímacie skúšky na 8-ročné vzdelávacie programy, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutočnia

17. júna 2020

Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe sa o prijatí alebo neprijatí na strednú školu dozvedia

do 24. júna 2020 

 

Rozhodnutie ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách 2019_2020: https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenie-prijimacie-konanie-na-osemrocne-vzdelavanie-jazykove-skusky-ukoncovanie-vychovy-a-vzdelavania-skusky-odbornej-sposobilosti-a-komisionalne-skusky/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obnovenie školského vyučovania od 1.6.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (22.5.2020); organizácia a podmienky prevádzky MŠ, ZŠ: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18.3.2020

Výberové konaie- RŠ ZŠ Čierne n. T.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.3.2020

Výberové konanie- RŠ ZŠ Matiaška

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.3.2020

Usmernenia MŠVVaŠ SR k:

Príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky výcvik (6. 5. 2020)

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prispevku-na-kurz-pohybovych-aktivit-v-prirode-lyziarsky-kurzvycvik-6-5-2020/

 

Príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy (6. 5. 2020)

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prispevku-na-zaujmove-vzdelavanie-vzdelavacie-poukazy-6-5-2020/

 

Príspevku na školu v prírode (6. 5. 2020)

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prispevku-na-skolu-v-prirode-6-5-2020/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

30.4.2020

PRIJÍMANIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMáRNE VZDELÁVANIE

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase 

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21.4.2020

Opatrenie ÚVZ pre nosenie rúšok

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať všade mimo svojho domova zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor - aj ten musí byť ešte prekrytý rúškom.

S účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania sa všetkým osobám zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) -  rúškom, šálom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Opatrenia pre nosenie rúšok

zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

20.4.2020

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so ZZ na šk. rok 2020/2021

MŠVVaŠ SR pokračuje v zbere údajov  o AU prostredníctvom web aplikácie - prístupná od 11.5.2020:

https://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat

Škola po vyplnení údajov  vytlačí protokol a odovzdá ho svojmu zriaďovateľovi v termíne do 24.5.2020

Školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania CPPPaP alebo CŠPP k prideleniu AU podľa čl.2 ods.2, písm.b) MP 66/2015

Zriaďovatelia  do 31.5.2020 predložia na OÚ - Prešov protokol zriaďovateľa spolu s protokolmi zo škôl, ktoré patria do ich zriaďovateľskej pôsobnosti

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

16.4.2020

Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

Termín podávania prihlášok na štúdium na SŠ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 14.4.2020

Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania Aktualizované 09.04.2020

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

Zápis na plnenie PŠD

3.4.2020

Zápis na povinnú školskú dochádzku (PŠD) v ZŠ na šk. rok 2020/2021 je stanovený :  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020

Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí

 • Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia PŠD, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27.3.2020

ODPORÚČANIE ŠPÚ POČAS PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA

"Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si aj zo strany pedagogických a odborných zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča postupovať podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov – na základné učivo.

Poznamenávame, že učebnice obsahujú okrem základného učiva aj výberové témy, rozširujúce učivo, doplnkové pojmy a pod., ktoré v tejto situácii je možné vynechať. Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém.

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto špecifickej situácii prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale  ich môže presunúť do vyššieho ročníka. Postupuje tak v súlade s bodom 7 RUP „škola môže ... rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania ...  za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.“ (Rámcové učebné plány pre základné školy). Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, môžu nadobúdať a zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch."

Zdroj a viac informácií nájdete v prílohách na adrese:

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

27.3.2020

Termíny aktualizované k 26.3.2020

https://www.ucimenadialku.sk/terminy/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

26.3.2020

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 

zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24.3.2020

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

1. vyučovanie sa prerušuje v období od 30. 3. 2020 až do odvolania

2. testovanie T9 - 2020 sa ruší

3. zápis detí do 1. ročníka bude v dňoch od 15.4. do 30.4.2020 bez osobnej prítomnosti detí (ideálne by bolo elektronickou formou)

4. maturita - externá časť  aj písomná časť  internej maturity riadny aj náhradný termín sa ruší

                     - interná maturita  sa bude konať do 2 týždňov od obnovenia vyučovania na základe rozhodnutia krízového štábu v termíne do 30.6.2020

5. prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.5.2020 (potvrdenie od lekára nebude potrebné)

6. prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. 6.2020 (najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania)

7. zápis do MŠ - termín je stanovený od 30.4.- 31.5.2020, nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave

zdroj: https://www.minedu.sk/opatrenia-msvvas-sr-z-24-marca-2020/

ROZHODNUTIE MINISTRA

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

18.3.2020

Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/

 

Informácie - ZMOS

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

USMERNENIA K ŠÍRENIU KORONAVÍRUSU

14.3.2020

Usmernenie MŠVVaŠ SR k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12.3.2020

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13.3.2020

„Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od 12.3.2020 od 6.00 h.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stanovisko MŠVVaŠ SR - 11.3.2020

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/ - 9.3.2020

***************************************************

8.1.2020

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Hermanovce n/T

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
28.10.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Babie

***************************************************

12.9.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Vyšný Žipov

***************************************************

23.8.2019

MŠHanušovce n/T_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

MŠHA_ voľné prac. miesto_špeciálny pedagóg/školský psychológ

***************************************************

23.8.2019

MŠ Jastrabie_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

***************************************************

9.8.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Čaklov

***************************************************

17.7.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Radvanovce

***************************************************

26.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Jastrabie n/T

***************************************************

21.6.2019

MŠ Jastrabie_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

17.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Hermanovce n/T

***************************************************

17.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Babie

***************************************************

3.6.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Soľ

***************************************************

27.05.2019

Oznámenie o voľnom prac. mieste - vedúci ŠJ - Čaklov

Oznámenie o voľnom prac. mieste - pomocná sila ŠJ - Čaklov

Oznámenie o voľnom prac. mieste - kuchár ŠJ - Čaklov

***************************************************

23.5.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Čaklov

***************************************************

14.5.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Skrabské

***************************************************

3.5.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Soľ

***************************************************

26.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Zámutov 388

***************************************************

24.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Bystré 172

***************************************************

24.4.2019

MŠ Hlinné_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

12.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Bystré

***************************************************

10.4.2019

Oznámenie o voľnom prac. mieste - ZUŠ

***************************************************

1.4.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) ZŠ Hanušovce n/T

***************************************************

11.3.2019

ZŠ-Pavlovce -Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020

ZŠ -Pavlovce -Dotazník k zápisu do 1. roč.

***************************************************

5.3.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Medzianky

***************************************************

12.2.2019

MŠ Hlinné_voľné prac.miesto_Odb.zamestnanec

***************************************************

8.2.2019

Oznámenie - voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ Hanušovce n/T.

***************************************************

22.1.2019

MŠ Hlinné_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

15.1.2019

MŠ Jastrabie_voľné prac. miesto_ Odb. zamestnanec

***************************************************

11.1.2019

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Petrovce

***************************************************

8.1.2019

MŠ Hlinné_voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

MŠ Hlinné_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

MŠ Hlinné_ voľné prac. miesto_Odb. zamestnanec

***************************************************

Výberové konanie_riaditeľ(ka) MŠ Hermanovce n/T

***************************************************

Výberové konanie_Riaditeľ (ka) MŠ Rudlov

***************************************************

Výberové konanie_Riaditeľ(ka) MŠ Soľ

***************************************************

Výberové konanie_Riaditeľ(ka) ZŠ Pavlovce

***************************************************

RUDLOVSKÝ ŠLAPÁČIK - P o z v á n k a

***************************************************

Testovanie 5-2018

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

 

Základné informácie:  Základné informácie k Testovaniu 5-2018

Organizačné pokyny a špecifikáciei testov: v časti Dokumenty ► Testovanie 5-2018

Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

***************************************************

MŠ Hlinné_ voľné prac. miesto_pdg.asistent

MŠHlinné_voľné prac.miesto_odb.zamestnanec

***************************************************

MŠ Soľ_voľné prac.miesto_pdg.asistent

MŠ Soľ _ voľné prac. miesto_ odb. zamestnanec

***************************************************

Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

***************************************************

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

ŠPÚ organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Prihlásiť sa možno do 10. septembra 2018.

Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Program: 

 • 09:00 - 10:30 - Všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu žiakov so ZZ
 • 10:30 - 10:45 - Prestávka
 • 10:45 - 12:15 - Vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a ich aplikácia v praxi
 • 12:15 - 12:45 - Prestávka, občerstvenie
 • 12:45 - 14:45 - Workshop (odborní zamestnanci oddelenia pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu) 

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/19-9-2018-seminar-k-aplikacii-vzdelavacich-programov-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim.html

***************************************************

Pozvánka

***************************************************

Výberové konanie - riaditeľka MŠ Hermanovce nad Topľou

***************************************************

Výberové konanie - riaditeľka MŠ Babie

***************************************************

Výberové konanie - riaditeľka MŠ Soľ

***************************************************

Výverové konanie- riaditeľka MŠ 301 Zámutov

***************************************************

Zápis detí do materskej školy

na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Bližšie informácie:

https://hanusovskams.edupage.org/

***************************************************

IT Fitness Test 2018: Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

V prvej fáze testovania od 26. 4. do 30. 6. prebieha test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium.

Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk 

Ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/it-fitness-test-2018-zacina-sa-7-rocnik-najvacsieho-testovania-digitalnych-zrucnosti-na-slovensku/

***************************************************

ZUŠ-Prijímacie skúšky

Bližšie informácie:

https://zushanusovce.edupage.org/

***************************************************

Zapojte sa do projektu DETSKÝ ČIN ROKA 2018

Detský čin roka je zaradený medzi projekty, za ktoré prideľuje MŠVVaŠ SR finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov.

viac informácií:

www.detskycin.sk

***************************************************

Vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov, vzorové zmluvy so sprostredkovateľom, ktorý v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje detí, žiakov a poslucháčov ako aj vzorový text  na zapracovanie do pracovných zmlúv zamestnancov, keď prídu pri plnení svojich pracovných  povinností do styku s osobnými údajmi.

·  súhlas dotknutej osoby (vzor aktualizovaný dňa 12. 03. 2018) - pdf

·  zmluva so sprostredkovateľom (vzor aktualizovaný dňa 12. 03. 2018) - pdf

·  ustanovenie v pracovnej zmluve o práci s osobnými údajmi (vzor aktualizovaný dňa 12. 03. 2018) - pdf

Zdroj:  http://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

 

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí,

žiakov a poslucháčov tretím stranám

http://www.minedu.sk/data/files/7838.pdf

***************************************************

Chrípková epidémia pokračuje, chráňte sa efektívne

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi opatreniami pripomína spôsoby, ktorými je možné znížiť riziko nákazy chrípkou.

Ide o:

 • vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami,
 • obmedzenie návštev priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, hromadné akcie a pod.),
 • časté a účinné vetranie (doma, v školách, na pracoviskách),
 • dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu: konzumácia pestrej stravy s dostatkom zeleniny a ovocia, pobyt na čerstvom vzduchu v primeranom oblečení, otužovanie, dostatok spánku a odpočinku.
 • dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3389:uvz-sr-chripkova-epidemia-pokrauje-chrate-sa-efektivne&catid=126:chripka&Itemid=112

***************************************************

T9-2018

 • Riadny termín testovania - 21. 3. 2018 (streda)
 • Náhradný termín testovania - 5. 4. 2018 (štvrtok)

Účasť žiakov so zdravotným znevýhodnením

 • Do testovania sa zapájajú bez ohľadu na to, či s podávajú prihlášku na študijný alebo učebný odbor strednej školy.
 • Žiaci vzdelávaní podľa IVP s modifikáciou obsahu predmetu (zrakový, sluchový, telesný postih, dyskalkúlia) sa do testovania zapájajú dobrovoľne na základe záverov dlhoročného diagnostikovania poradenským zariadením. Testovania sa zúčastňujú tí žiaci, ktorí si prihlášku podávajú na študijný odbor. 
 • Žiaci umiestňovaní z vážnych dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach sa do testovania nezapájajú.
 • Žiaci krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach sa do testovania zapájajú a testovania sa zúčastnia v kmeňovej škole (ak im to zdravotný stav dovolí).

Žiaci s dyskalkúliou:

 • test z matematiky píšu dobrovoľne,
 • test z vyučovacích jazykov povinne.

Zdroj a ďalšie informácie:

https://www.svs.edu.sk/subory/testovanie9/List%20riaditelom_T9_2018.pdf

***************************************************

Mesto Hanušovce nad Topľou
MsKS mesta Hanušovce nad Topľou
Hanušovský literárny klub HALIKLUB
vyhlasujú VIII. ročník literárnej autorskej súťaže
IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2018

Bližšie informácie:  Ihnátove Hanušovce

***************************************************

Pri polročných prázdninách rodičom nevzniká nárok na ošetrovné

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im nárok na dávku ošetrovné nevzniká. Ak ostanú s dieťaťom doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase škola nie je uzavretá na základe rozhodnutia, ale priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva.

Ak si rodič uplatní nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa do 15 rokov jeho veku počas školských prázdnin, Sociálna poisťovňa nárok nemôže priznať. Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť jedine v prípade, ak je dieťa choré a rodič svojmu zamestnávateľovi, resp. pobočke Sociálnej poisťovne predloží potvrdenie od príslušného ošetrujúceho lekára dieťaťa.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.socpoist.sk/aktuality-pri-polrocnych-prazdninach-rodicom-nevznika-narok-na-osetrovne/48411s65455c

***************************************************

Vyhlásenie výberovéhio konania - MŠ Radvanovce

***************************************************

Testovanie 5-2017

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

 

Testovanie 5-2017 sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách.
Testy písalo spolu 45 080 piatakov.


Test z matematiky písalo celkovo 45 062 žiakov.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %.

Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3 % a chlapci 65,2 %.

Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky nasledovné:

Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci KE kraja.

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 230 žiakov.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 65,6 % a chlapci 60,1 %.

Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší v slovenskom jazyku a literatúre boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci z KE a PO kraja.

Objektívnosť testovania bola v tomto roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru.. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2017 s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie testovania vykonávala Štátna školská inšpekcia v 121 základných školách.

***************************************************

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO POKRAČOVANIA

zdroj: https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

***************************************************

do 9. 1. -dátum doručenia na odbor školstva OÚ Prešov

Škol (MŠVVŠ SR) 29 -01 - Výkaz o škole v prírode 

 

do 14. 1. -dátum doručenia na odbor školstva OÚ Prešov

IKT (MŠVVŠ SR) 1 -01  - Ročný výkaz o informačných technológiách

web aplikácia: http://www.svsba.sk/ikt/ikt/

 

do 20. 1. -dátum doručenia na odbor školstva OÚ Prešov

Škol (MŠVVŠ SR) 17 -01  - Výkaz o zariadení školského stravovania

web aplikácia: http://v17.svsbb.sk/err_page/closed

 

***************************************************

Workshop - Pozvánka - Prihláška

***************************************************

Metodický seminár AJ

***************************************************

Výsledková listina

5. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže

Ochranárik čísla tiesňového volania 112  a civilnej ochrany

Vranov nad Topľou, 1. 12. .2017

Kategória : Materské školy

 

Zara Muravská

1. m.

Katarína Bindasová

 

vek :

MŠ Hanušovce

 

Kategória : Základné školy – 2. stupeň

 

Tatiana Jurková

1. m.

ZŠ Hanušovce

 

7.A

 

 

    Bc. Martin Vasko                           JUDr. Pavol Molčan                Mgr. Andrej Krišanda                        

     Predseda poroty                               Riaditeľ súťaže                   Prednosta OÚ Vranov n.T.

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Soľ

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Pavlovce

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Zámutov 301

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Skrabské

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Babie

***************************************************

Vyhlásenie výberového konania - MŠ Hanušovce n/Topľou

***************************************************

Prihláška: 

http://www.skolskyportal.sk/roadshow/dajme-stop-ku-extremizmu#event-tab-prihlaska

***************************************************

obr

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdu učitelia na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Podrobné pravidlá súťaže Čitateľský oriešok 4 nájdete: http://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-4-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-pravidla-sutaze

Školy môžu svojich žiakov do súťaže prihlasovať

do 6. novembra 2017

na adrese: http://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-4-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-prihlaska

***************************************************

CO

O k r e s n é    k o l o    výtvarnej súťaže
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“
pre školský rok 2017/2018

Kategórie:

I. deti materských škôl
II. žiaci základných škôl I. stupňa
III. žiaci základných škôl II. stupňa
IV. žiaci špeciálnych škôl
Forma spracovania prác: priestorové dielo, plastické dielo, maľba, kresba, grafika.

Termín:  do 20. novembra 2017

Spôsob doručenia 3 (max. 5) prác za školu a kategóriu na adresu:

Okresný úrad Vranov n.T.,

odbor krízového riadenia,

Námestie slobody 5,

093 01 Vranov nad Topľou,

alebo osobne -7. poschodie

Prácu čitateľne označte: meno, priezvisko, vek dieťaťa/žiaka, trieda

Doručením práce v termíne a na miesto určenia sa považuje práca za prihlásenú.

***************************************************

Záväznú prihlášku na konferenciu pre účastníkov nájdete na:
https://goo.gl/forms/cbBrMJHtgVqOVZ5K2

V prípade problémov s on-line registráciou kontaktujte: konferencia@vudpap.sk, do predmetu správy prosím uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Termín prihlásenia je najneskôr do 30.09.2017.

***************************************************

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

 

 

 

Testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017

 

Približne 45 000 žiakov 5. ročníka na vyše 1 400 základných školách si overí svoje vedomosti z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka v stredu
22. novembra 2017.
Výsledky Testovania 5-2017 budú dostupné do konca roka 2017.
***************************************************

ec beactive logo3

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 2017

Tretí ročník celoeurópskej aktivity sa v roku 2017 koná na Slovensku od 23.  do 30. septembra.  Zapojte sa tí, ktorí vyznávate zdravý športový štýl v duchu hesla #BeActive.

https://www.tyzdensportu.sk/

***************************************************

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozýva

na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom

Technika – Pripravujte na skutočný život!

CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ

vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

OBSAH:

Predstavenie nových, alternatívnych spôsobov vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti.

Manipulácia s elektrickými spotrebičmi, bezpečnosť práce, rodinný rozpočet – názorné ukážky,

ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka.

Ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu aj potrebnej teórie vďaka pracovným zošitom Technika.

Predstavenie metodickej príručky WOW pre učiteľov predmetu Technika,

ktorá prináša obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre ZŠ

a obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov (vrátane inštruktážnych videí).

Skupinová práca, napríklad ako vytvoriť vlastnú stolovú hru

alebo ako postaviť drevenicu s využitím nových pracovných námetov.

MIESTO A ČAS: od 11. do 20. septembra 2017
Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 120 minút.

***************************************************
 
 

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

 pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľky MŠ s názvom

Ako na to so Škôlkarom – Matematika a práca s informáciami

CIEĽ: Rozvíjanie matematickej gramotnosti v materskej škole v súlade so ŠVP pre materské školy.

OBSAH:

 • ukážky a námety na manipulačné hry a činnosti, ako plniť jednotlivé výkonové štandardy zo vzdelávacej  oblasti Matematika a práca s informáciami podľa platného ŠVP pre materské školy,
   
 • návody, ako vytvoriť u detí kompetenčný základrozvinúť matematické kompetencie, aby neskôr zvládli školskú matematiku a úspešne absolvovali 1. stupeň vzdelávania,
   
 • námety na prácu s deťmi vo veku 5 – 6 rokov.

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

***************************************************

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi
z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách.
ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.
Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít je bezplatné. Náklady na vzdelávanie hradí pozývajúca organizácia.
Predpokladaný termín realizácie vzdelávania: september 2017 
Miesto: Martin/Bratislava.
Termín pre zasielanie prihlášok na poštovú adresu Štátneho pedagogického ústavu je:
                                                     21. 08. 2017
Prihlášku a bližšie informácie k vzdelávaniu vám poskytne PhDr. Jozef Facuna, PhD. Kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk
 

***************************************************

Ministerstvo školstva na zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj na rekonštrukciu a výstavbu nových športových priestorov vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať

do 29. septembra 2017 do 14.00 hod.

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2017/

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra  (ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie)

sa posúva na  1. máj 2018 

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_povinna-aktivacia-schranok-pra

***************************************************

McDonalds Cup

Minifutbal žiakov a žiačok pre 1. stupeň ZŠ. Do súťaže sa prihlásilo 936 škôl na Slovensku.

 Družstvo ZŠ Hanušovce n/T.  sa umiestnilo na 8. mieste v rámci celého Slovenska. Blahoželáme!

***************************************************

 

***************************************************

Do školy na bicykli 2017

 Národný cyklokoordinátor Peter Klučka pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR vyhlasuje 2. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2017“. Do akcie, ktorá sa bude konať v termíne od 12. do 16. júna 2017, sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Podujatie podporil aj slovenský reprezentant

a dvojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike

Peter Sagan.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu, sa tak môžu prihlásiť 

do 12. júna 2017 

formou online registrácie. Viac informácií je dostupných na www.doskolynabicykli.eu.

***************************************************

Celé Slovensko číta deťom

   Modelové čítania o. z. CSČD v TREŤOM TÝŽDNI ČÍTANIA DEŤOM v SR                      sa uskutočnia  v týchto mestách:        

 • Bratislava číta deťom - 5. júna 2017 o 10:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
 • Piešťany čítajú deťom - 6. júna 2017 o 10:00 hod. v Mestskej knižnici mesta Piešťany
 • Nitra číta deťom - 7. júna 2017 o 10:00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka
 • Tŕnie číta deťom - 7. júna 2017 o 17: 00 hod v Detskom domove Ratolesť
 • Banská Bystrica číta deťom - 8. júna 2017 o 10:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice, 8. júna 2017 o 14:00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
 • Poprad číta deťom - 9. júna 2017 o 10:00 hod. v Tatranskej galérii 

Okrem modelových čítaní sa do projektu zapoja verejné knižnice, ZŠ, MŠ, detské domovy  a nemocnice s vlastným programom, propagujúcim myšlienku:

Čítajme deťom 20 minút každý deň! 

Zdroj a ďalšie informácie: 

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/citania/2017/treti-tyzden-citania-detom-v-slovenskej-republike

***************************************************

Verejné pripomienkovanie

Predložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie bolo možné posielať od 15. marca do 15. mája 2017 prostredníctvom online formulára http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Prehľad zaslaných podnetov nájdete v pripojenom súbore.

http://www.minedu.sk/verejne-pripomienkovanie/

***************************************************

***************************************************

***************************************************


***************************************************

19. ročník McDonald´s Cup 2016/2017 – KRAJSKÉ KOLÁ

na Majstrovstvá Slovenska postupuje za Prešovský kraj

družstvo

Základnej školy Štúrova, Hanušovce n/Topľou

Spolu s ďalšími siedmimi krajskými víťazmi budú 12. – 13. júna 2017 na trávniku

Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu v Poprade bojovať

o titul Majstra Slovenska

a zároveň o hlavnú cenu, ktorou je účasť na zápase klubu SSC Neapol v talianskej lige, na jeseň tohto roka.

Poradie víťazov krajského kola v Trenčíne:

1. miesto: ZŠ Štúrova 341, Hanušovce n/Topľou

2. miesto: ZŠ Komenského 113, Lipany

3. miesto:  ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa2086/2 Poprad - Veľká

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme prsty v zápasoch o titul Majstra Slovenska!

Viac informácií nájdete na: www.mcdonaldscup.sk

***************************************************

P O Z V Á N K A

V súlade s plánom práce predmetovej komisie Dejepisu a Občianskej náuky, v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou pozývame učiteľov dejepisu a občianskej náuky na jarné zasadnutie, ktoré sa uskutoční

dňa  30. mája  2017 (utorok) o  12.30 hod.

Miesto: Základná  škola,  Námestie Jána Pavla II 827 (Lúčna), Vranov nad Topľou

             knižnica  I. poschodie                      

PROGRAM:

 1. Otvorenie.
 2. Informácie k  Dejepisnej olympiáde.
 3. Prednáška: Obce nášho regiónu- galéria osobností, symboly a historické pamiatky

*Mgr. Peter Šafranko, historik Vlastivedného múzea v Hanušovciach n/Top.

 1. Diskusia – návrhy na činnosť predmetových komisií.      

      5.   Záver

Mgr. Ľubica Vargová                                                   PaedDr. Mariana  Lapčáková                        vedúca kabinetu PK DEJ                                            vedúca  oddelenia  školstva

                                                 Mgr. Adriána Ocilková

                                                vedúca kabinetu PK OBN                                                   

 

***************************************************                                                                                                                                                                                                                

P O Z V Á N K A

 

Na základe plánu práce predmetovej komisie nemeckého jazyka pri oddelení školstva  vo Vranove nad Topľou Vás pozývame  na jarné zasadnutie predmetovej komisie nemeckého jazyka, ktoré sa uskutoční 

dňa  18. mája  2017 (štvrtok)  o  1300 hod.

Miesto:   Základná  škola Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou IX. A trieda 1. poschodie

Názov podujatia: Metódy vo vyučovaní cudzích jazykov.

Cieľ:                    Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce.

PROGRAM:

 1. Otvorenie. 
 2. Metódy vo výučbe cudzích jazykov.
 3. Vyhodnotenie olympiády nemeckého jazyka.
 4. Zážitková pedagogika a zážitkové vzdelávanie.
 5. Ako sa učiť správne a ľahko.
 6. Didaktické testy na hodinách nemeckého jazyka.
 7. Praktické cvičenia pre vyučujúcich NEJ.
 8. Diskusia, záver.

   Mgr. Ľubov Caklová                                      PaedDr. Mariana Lapčáková                                             

 vedúca kabinetu PK - NEJ                            vedúca  oddelenia školstva

 

***************************************************


***************************************************

***************************************************

Občianske združenie HANUŠÁČIK pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou

pre Vás pripravilo seminár:

Práca s elektronickými schránkami OVM – eGovernment pre OVM v praxi, základné funkcionality ÚPVS

 

Na základe legislatívy:

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Vyhláška č. 8/2014, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Cieľová skupina: školy, inštitúcie, súkromné osoby

Miesto školenia: ZŠ Hanušovce, učebňa IKT

Začiatok seminára: 14:00 hod.        Koniec seminára: 17:00 hod.

Cena seminára: 30 € pre inštitúcie       (15€ pre súkromné osoby a členov OZ)

Poplatok uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti na školení.

Termín školení:

V cene seminára:                                           

 • pracovný materiál
 • občerstvenie počas seminára

Lektori:

Mgr. Ján Molitoris, t.č. 0911 526 913

PaedDr. Viera Hodošková, 0907 220 441

Ďalšie informácie a prihláška sú na uvedenej adrese:

http://edu-hanusacik1.webnode.sk/praca-s-elektronickymi-schrankami-ovm/

 

***************************************************

http://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity/konferencie/ucitel-nie-je-google4/aktualne?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=SK+-+konferencia+-+5+-+%5BUcitel-nie-je-Google-4%5D

 

***************************************************

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ bude pokračovať do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva sa totiž po konzultácii s autormi dokumentu rozhodlo predĺžiť funkčnosť internetového portálu a online formulára, prostredníctvom ktorého je možné podávať k dokumentu pripomienky, ktorými sa majú autori pri vyhodnocovaní konzultačného procesu zaoberať. .

http://uciacesaslovensko.minedu.sk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

https://zushanusovce.edupage.org/

***************************************************

Zápis detí do MŠ

tu k stiahnutiu

 

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerské mestá


Mapa