Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Vyhlášky

 

******************

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2021

Vyhláška č. 448/2020 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov- účinnosť 20. mája 2021 


Viac tu: https://spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk/legislativa/

Vyhláška č. 448/2020 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov- účinnosť 20. mája 2021 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/448/20210521

 

Časová verzia predpisov účinná od 01.01.2021

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 306/2008Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/438/20210101

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/437/20210101

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 436/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 305/2008Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/436/20210101

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení - zmena štruktúry správy a terminológie - zrušuje sa vyhláška 9/2006 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/435/20210101

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2020

Vyhláška č. 1 /2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/20200115

***************************************************************************************************

Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Vyhláška MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

Vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode

Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole

Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

 

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa