Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Obsah

Stránka

  • 1

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby : „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Toplou Bukovská“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce). Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

13. 8. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a nariadenie ústneho konania

Iveta Sabanošová, bytom 094 31 Hanušovce nad Topľou, ul. Štúrova 340/7 podala dňa 18.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:
„Záhradná zrubová chatka – novostavba“
na pozemku parc. č. C-KN 1688/16 k.ú. Hanušovce nad Topľou.

24. 7. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (bytového domu), Budovateľská 433, 094 31 Hanušovce nad Topľou v zastúpení správcom - Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou, Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 001759935), ktorí sú v stavebnom konaní zastúpení Ing. Ľubomírom Krivňákom, konateľom spoločnosti Ing. Ľubomírom Hrivňákom – PROFIMAX s.r.o., so sídlom Červená voda 9, 083 01 Sabinov (IČO: 47363061) podali dňa 13.06.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU súp. č. 433“, ktorá je umiestnená na pozemku parcely číslo C-KN 210/14 k.ú. Hanušovce nad Topľou na ul. Budovateľskej.

19. 7. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby : „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou SNP“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce). Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

16. 7. 2019 Zobraziť viac

Stránka

  • 1