Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Stavebný úrad

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 13. 8. 2019

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby : „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Toplou Bukovská“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce). Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a nariadenie ústneho konania

Dátum: 24. 7. 2019

Iveta Sabanošová, bytom 094 31 Hanušovce nad Topľou, ul. Štúrova 340/7 podala dňa 18.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:
„Záhradná zrubová chatka – novostavba“
na pozemku parc. č. C-KN 1688/16 k.ú. Hanušovce nad Topľou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Dátum: 19. 7. 2019

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (bytového domu), Budovateľská 433, 094 31 Hanušovce nad Topľou v zastúpení správcom - Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou, Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou (IČO: 001759935), ktorí sú v stavebnom konaní zastúpení Ing. Ľubomírom Krivňákom, konateľom spoločnosti Ing. Ľubomírom Hrivňákom – PROFIMAX s.r.o., so sídlom Červená voda 9, 083 01 Sabinov (IČO: 47363061) podali dňa 13.06.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby: „KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU súp. č. 433“, ktorá je umiestnená na pozemku parcely číslo C-KN 210/14 k.ú. Hanušovce nad Topľou na ul. Budovateľskej.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 16. 7. 2019

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby : „INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou SNP“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce). Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa