Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MESTSKÝ ÚRAD

 

Titul, meno, priezvisko Pracovné zaradenie Tel. kontakt

PhDr. Štefan Straka
primator@hanusovce.sk

primátor mesta

0902 970 860

Gabriela Sabová 

sekretariat@hanusovce.sk

sekretariát primátora

057 488 38 90

0902 970 857

Jozef Varga
jozef.varga@hanusovce.sk
zástupca primátora

057 488 38 90

PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta@hanusovce.sk

prednosta MsÚ

0902 970 870

Ing. Alžbeta Sabová
alzbeta.sabova@hanusovce.sk

hlavná kontrolórka

0902 970 850

                          Oddelenie finančné a rozpočtu mesta

Ing. Mária Jenčíková
maria.jencikova@hanusovce.sk
vedúca oddelenia

referát rozpočtu, účtovníctva,výkazníctva a vedenia účtov

0902 970 854

 

Edita Koščová
edita.koscova@hanusovce.sk

Emília Kočišová
emilia.kocisova@hanusovce.sk

referát daní a poplatkovpokladňa mesta

0902 970 859

 

0902 970 980

Silvia Mikitová
silvia.mikitova@hanusovce.sk

referát dotácií a eurofondov

0902 970 858

Jana Magová

jana.magova@hanusovce.sk

referát platobného styku a účtovníctva

0910 970 854

                                   Oddelenie personalistiky a miezd

Vlasta Benčová
vlasta.bencova@hanusovce.sk
vedúca oddelenia

 

0902 970 862

Eva Hudáková

eva.hudakova@hanusovce.sk

  0910 970 885
                                      Oddelenie údržby a správy majetku mesta

Andrej Čurlík
andrej.curlik@hanusovce.sk
vedúci oddelenia

 

0902 970 865

Anna Zošáková
anna.zosakova@hanusovce.sk
referát miestneho hospodárstva 0901 778 771

                                     Oddelenie investícií a rozvoja mesta

Mgr. Viktória Glodová

viktoria.glodova@hanusovce.sk

vedúca oddelenia

0910 970 881

                                                    Oddelenie sociálnych vecí

PhDr. Ján Dunda
ksphanusovce@azet.sk
vedúci oddelenia

referát sociálnych vecí 0902 970 873
ksphanusovce@azet.sk Terénna sociálna práca 0902 970 872
kc@hanusovce.sk Komunitné centrum 0902 970 214
dshanusovce@azet.sk Denný stacionár 0902 970 200

                                                 Prenesený výkon štátnej správy

Ing. Katarína Dvorská
stavebnyurad@hanusovce.sk
Spoločný stavebný úrad

0911 853 970

PaedDr. Ľubica Vargová
skolskyurad@hanusovce.sk

Mgr. Danka Rozíková

Spoločný školský úrad

0902 970 852

0902 970 874

Ing. Ivana Digoňová
ivana.digonova@hanusovce.sk
životné prostredie
a odpadové hospodárstvo
0902 970 855
Katarína Pirščová
matrika@hanusovce.sk

Matričný úrad
Ohlasovňa pobytu

0902 970 851

                                                    Mestské kultúrne stredisko 

Bc. Ľubica Tomková
mskshanusovce@gmail.com

riaditeľka

0917 055 797