Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prednosta mestského úradu

prednosta

PhDr. Slavomír Karabinoš

tel: 0902 970 870

email: prednosta@hanusovce.sk

 

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý je v priamej riadiacej právomoci primátora a zodpovedá mu za svoju činnosť.

Prednosta najmä:

 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a výboru s hlasom poradným,

 • spolu s primátorom podpisuje zápisnice mestského zastupiteľstva  a mestskej rady,

 • zastupuje navonok mestský úrad vo vzťahu k štátnej správe, samospráve, inštitúciám a verejnosti,

 • priamo riadi, kontroluje a koordinuje činnosť a prácu vedúcich oddelení,

 • navrhuje primátorovi personálne obsadenie funkčných miest na mestskom úrade,

 • pripravuje návrhy všetkých pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov mesta vrátane návrhov platov a odmien,

 • schvaľuje nástup na dovolenku a pracovnú cestu vedúcim oddelení,

 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh samosprávnych orgánov a mestského úradu zvoláva porady vedúcich oddelení, vedúcich zriadených organizácii, ukladá konkrétne úlohy, ktoré  pravidelne vyhodnocuje,

 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a mimoriadnych úloh mestského úradu,

 • zabezpečuje spoluprácu mestského úradu a Mestskej polície na základe poverenia primátora,

 • realizuje opatrenia s cieľom zabezpečiť účelnú prácu oddelení a iných útvarov mestského úradu s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti mestského úradu,

 • ukladá úlohy v oblasti zabezpečenia materiálno-technického vybavenia mestského úradu,

 • vydáva príkazy na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov mesta,

 • poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných štátnou správou,

 • niektoré svoje právomoci môže preniesť v čase neprítomnosti na povereného vedúceho oddelenia mestského úradu,

 • plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.