Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prednosta mestského úradu

prednosta

PhDr. Slavomír Karabinoš

tel: 0902 970 870

email: prednosta@hanusovce.sk

 

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý je v priamej riadiacej právomoci primátora a zodpovedá mu za svoju činnosť.

Prednosta najmä:

 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a výboru s hlasom poradným,

 • spolu s primátorom podpisuje zápisnice mestského zastupiteľstva  a mestskej rady,

 • zastupuje navonok mestský úrad vo vzťahu k štátnej správe, samospráve, inštitúciám a verejnosti,

 • priamo riadi, kontroluje a koordinuje činnosť a prácu vedúcich oddelení,

 • navrhuje primátorovi personálne obsadenie funkčných miest na mestskom úrade,

 • pripravuje návrhy všetkých pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov mesta vrátane návrhov platov a odmien,

 • schvaľuje nástup na dovolenku a pracovnú cestu vedúcim oddelení,

 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh samosprávnych orgánov a mestského úradu zvoláva porady vedúcich oddelení, vedúcich zriadených organizácii, ukladá konkrétne úlohy, ktoré  pravidelne vyhodnocuje,

 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a mimoriadnych úloh mestského úradu,

 • zabezpečuje spoluprácu mestského úradu a Mestskej polície na základe poverenia primátora,

 • realizuje opatrenia s cieľom zabezpečiť účelnú prácu oddelení a iných útvarov mestského úradu s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti mestského úradu,

 • ukladá úlohy v oblasti zabezpečenia materiálno-technického vybavenia mestského úradu,

 • vydáva príkazy na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov mesta,

 • poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných štátnou správou,

 • niektoré svoje právomoci môže preniesť v čase neprítomnosti na povereného vedúceho oddelenia mestského úradu,

 • plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.