Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Projekty

Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19

Modernizácia a inovácia kultúrneho domu

 

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora opatrovateľskej služby v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora opatroveľskej služby v meste Hanušovcenad Topľou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Hanušovce nad Topľou

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Podpora opatrovateľskej služby II

v meste Hanušovce nad Topľou

Kód ITMS2014+: 312081BIR5

 

Trvanie projektu: máj 2021 – apríl 2023

Výška nenávratneho finančného príspevku je 158 440,- €

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské

www.esf.gov.sk       www.employment.gov.sk    

 

 

Riešenie migračných výziev v meste Hanušovce nad Topľou

Riešenie migračných výziev v meste Hanušovce nad Topľou

Záchytné parkovisko pre turistov, 2. etapa

Záchytné parkovisko pre turistov, 2.etapa

Záchytné parkovisko pre turistov, 2.etapa

Prekrytie multifunkčnej športovej plochy v Hanušovciach nad Topľou

Prekrytie multifunkčnej športovej plochy v Hanušovciach nad Topľou

Prestrešenie multifunkčnej športovej plochy

Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou (782.93 kB)(článok)

Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Budovateľská v meste Hanušovce nad Topľou

Dobudovanie infraštruktúry multifunkčnej ľadovej plochy

Dobudovanie infraštruktúry ľadovej plochy

 

Merač rýchlosti

Merač rýchlosti

 

Dobudovanie infraštruktúry multifunkčmej ľadovej plochy

Dobudovanie infraštruktúry multifunkčnej ľadovej plochy

 

Obnova pamätníka SNP v Hanušovciach nad Topľou

Obnova pamätníka SNP v Hanušovciach nad Topľou

 

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

 

Pozemné komunikácie-mesto Hanušovce nad Topľou

Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou

Pozemné komunikácie - mesto Hanušovce nad Topľou (informácia o projekte)

 

Modernizácia kamerového systému v Hanušovciach nad Topľou

Modernizácia kamerového systému v Hanušovciach nad Topľou

Rekonštrukcia elektroinštalácie Materskej školy v Hanušovciach nad Topľou

Rekonštrukcia elektroinštalácie v Materskej škole Hanušovce nad Topľou

Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

 Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou -informácia

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

 Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

 Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozhložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Predchádzanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou 3

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou 3

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

 Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Hanušovce nad Topľou

Poskytovanie opatrovateľskej služby

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou

 Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou

Rekultivácia skládky Hanušovce nad Topľou

 Rekultivácia skládky Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia budovy-zriadenie komunitného centra

Rekonštrukcia a modernizácia budovy-zriadenie komunitného centra

Obnova Základnej školy v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova Základnej školy v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova Materskej školy Hanušovce nad Topľou

Obnova Materskej školy Hanušovce nad Topľou

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

 Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko Materská škola

Multifunkčné ihrisko Základná škola

Obnovenie mládežníckého futbalu v Hanušovciach nad Topľou

Dokončenie cesty v osade

Podpora opatrovateľskej služby v meste

Fromulár príkladov dobrej praxe a) - Podpora opatrovateľskej služby v meste Hanušovce nad Topľou

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Formulár príkladov dobrej praxe a) Miestne občianske poriadkové služby  Hanušovce nad Topľou

Článok projekt Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Rekultivácia skládky Hanušovce nad Topľou

Dokončenie cesty v osade

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Oprava cesty v osade

Formulár príkladov dobrej praxe b) - Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou

Formulár príkladov dobrej praxe (b) - Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociiálne vylúčených skupín

Formlulár príkladov dobrej praxe (b) - Občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt "Dobudovanie a údržba kamerového systému v našom meste"

Projekt"Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou"

Projekt"Občianske hliadky v meste Hanušovce nad Topľou"

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra"

Projekt "Rekonštrukcia malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou"

Projekt "Zdravotná osveta a poradenstvo v prostredí sociálne vylúčených skupín"

Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach

Národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby

Rekonštrukcia a modernizácia budovy-zriadenie komunitného centra

Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova Základnej školy v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova Materstkej školy Hanušovce nad Topľou

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa