Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

SŠÚ

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou v zmysle § 6, odstavec 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zrianení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo 31. 5. 2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2004

o určení školského obvodu Základnej školy Hanušovce nad Topľou  

zriadenej Mestom Hanušovce nad Topľou

Krajský školský úrad v Prešove po predložení potrebných podkladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

potvrdil

mesto Hanušovce nad Topľou ako školský úrad

od 1. 8. 2005

Odôvodnenie:

Mesto Hanušovce nad Topľou predložilo podľa § 7 odsek 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení obce ako školského úradu.

Činnosti v oblasti školstva podľa § 6 odsek 5 a 8 pís. a), c) a d) bude vykonávať pre základné školy s celkovým počtom 3 130 žiakov a odborne zabezpečovať zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa §7 odsek 3 citovaného zákona. 

 

Účastníkmi dohody o zriadení spoločného školského úradu sú:

Mesto/Obce e-Kontakt
 1. Hanušovce nad Topľou primator@hanusovce.sk
 2. Babie ocubabie@slovanet.sk
 3. Bystré ocu.bystre@slovanet.sk
 4. Čaklov ocu.caklov@gmail.com
 5. Čierne nad Topľou ocu.ciernent@stonline.sk
 6. Detrík obec.detrik@gmail.com
 7. Ďurďoš  obecdurdos@gmail.com
 8. Hermanovce ocu.hermanovcent@gmail.com
 9. Hlinné ocu.hlinne@slovanet.sk
10. Jastrabie obec@jastrabie.sk
1 1. Matiaška oumatiaska@gmail.com
12. Medzianky obecmedzianky@gmail.com
13. Pavlovce obecpavlovce@gmail.com
14. Petkovce ou_petkovce@stonline.sk
15. Petrovce obecpetrovce@stonline.sk
16. Prosačov prosacov@centrum.sk
17. Radvanovce obecradvanovce@stonline.sk
18. Remeniny obecremeniny@stonline.sk
19. Rudlov obecrudlov@stonline.sk
20. Ruská Voľa ruskavola@zoznam.sk
2 1. Skrabské ocuskrabske@stonline.sk
22.  Soľ ocu.sol@slovanet.sk
23. Vavrinec vavrinec13@gmail.com
24. Vlača obecvlaca@gmail.com
25. Vyšný Žipov starosta.v.zipov@gmail.com
26. Zámutov zamutov@zamutov.sk
27.  Zlatník obec.zlatnik@gmail.com

 

Legislatíva k postaveniu a činnosti školských úradov:

Smernica MŠ SR č. 7/2004 - E z 9. 9. 2004

Smernica MŠ SR č. 8/2005 - R z 20.6.2005

Smernica MŠVVaŠ SR č. 50/2013 účinná od 1.10.2013

Smernica MŠVVaŠ SR č. 34/2014 účinná od 1.7.2014

Smernica MŠVVaŠ SR č. 41/2015  účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky

Smernica MŠVVaŠ SR č. 21/2019 účinná od 1. júla 2019 okrem čl. 1 štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. 9. 2019 - novelizuje sa ňou smernica vydaná v roku 2014.

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa