Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou

Od 3.mája 2021-do 13.júna 2021 bude v našom meste prebiehať asistované sčítanie obyvateľov. Každý občan SR je povinný sa sčítať. Kto tak ešte neurobil, nech nás kontaktuje na čísle:  0902 970 870

Vytisknout

Všeobecne záväzné nariadenia

číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2015

číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do
       
       

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2014

1/2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Hanušovce nad Topľou

01.04.2014  
2/2014

ktorým sa mení VZN č.: 6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou

01.07.2014  
6/2011 Úplné znenie VZN č.: 6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou 01.07.2014  
3/2014 o podmienkach držania psov v meste Hanušovce nad Topľou 30.07.2014  
4/2014 o mieste a čase zápisu detí o 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou 13.09.2014  
5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 13.09.2014  
6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2015  
7/2014 ktorým sa mení VZN č.: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2015  
3/2012 Úplné zneni VZN č: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2015  
číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2013

1/2013 ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Hanušovce nad Topľou, prevádzkový poriadok Domu smútku 12.03.2013  
2/2013 Zásady prenajímania majetku Mesta Hanušovce nad Topľou v školách a školských zariadeniach 12.03.2013  
3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou 18.06.2013 novelizované
4/2013

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2012 UPN mesta

UPN - grafická časť

UPN - textová časť

27.11.2013  
5/2013 ktorým sa mení VZN č.: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2014  
3/2012 Úplné znenie VZN č.: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2014 novelizované
6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2014 31.12.2014
7/2013 ktorým sa mení VZN č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou 01.01.2014  
3/2013 Úplné znenie VZN č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou 01.01.2014 novelizované
číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2012

1/2012 o postupe a podmienkách pri poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou 23.10.2012  
2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2013 31.12.2013
3/2012 o miestnych daniach 01.01.2013 novelizované
4/2012 ktorým sa mení VZN č.: 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2013  
5/2011 Úplné znenie VZN č.: 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2013  
5/2012 o pohrebníctve 01.01.2013  
číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeboecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2011

1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2012 31.12.2012
2/2011 o dani z nehnuteľnosti 01.01.2012 31.12.2012
3/2011 o dani za psa 01.01.2012 31.12.2012
4/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva 01.01.2012  
5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2012 novelizované
6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou 01.01.2012 novelizované

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerské mestá


Mapa