Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Všeobecne záväzné nariadenia

číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2015

číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do
       
       

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2014

1/2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Hanušovce nad Topľou

01.04.2014  
2/2014

ktorým sa mení VZN č.: 6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou

01.07.2014  
6/2011 Úplné znenie VZN č.: 6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou 01.07.2014  
3/2014 o podmienkach držania psov v meste Hanušovce nad Topľou 30.07.2014  
4/2014 o mieste a čase zápisu detí o 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou 13.09.2014  
5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 13.09.2014  
6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2015  
7/2014 ktorým sa mení VZN č.: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2015  
3/2012 Úplné zneni VZN č: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2015  
číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2013

1/2013 ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Hanušovce nad Topľou, prevádzkový poriadok Domu smútku 12.03.2013  
2/2013 Zásady prenajímania majetku Mesta Hanušovce nad Topľou v školách a školských zariadeniach 12.03.2013  
3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou 18.06.2013 novelizované
4/2013

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2012 UPN mesta

UPN - grafická časť

UPN - textová časť

27.11.2013  
5/2013 ktorým sa mení VZN č.: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2014  
3/2012 Úplné znenie VZN č.: 3/2012 o miestnych daniach 01.01.2014 novelizované
6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2014 31.12.2014
7/2013 ktorým sa mení VZN č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou 01.01.2014  
3/2013 Úplné znenie VZN č.: 3/2013 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou 01.01.2014 novelizované
číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeobecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2012

1/2012 o postupe a podmienkách pri poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou 23.10.2012  
2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2013 31.12.2013
3/2012 o miestnych daniach 01.01.2013 novelizované
4/2012 ktorým sa mení VZN č.: 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2013  
5/2011 Úplné znenie VZN č.: 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2013  
5/2012 o pohrebníctve 01.01.2013  
číslo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou účinné od účinné do

Všeboecne záväzné nariadenia prijaté v roku 2011

1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 01.01.2012 31.12.2012
2/2011 o dani z nehnuteľnosti 01.01.2012 31.12.2012
3/2011 o dani za psa 01.01.2012 31.12.2012
4/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva 01.01.2012  
5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2012 novelizované
6/2011 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Hanušovce nad Topľou 01.01.2012 novelizované

 

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa