Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Jednou zo základných zložiek verejnej správy je SAMOSPRÁVA. Vo verejnej správe predstavuje vnútorné pôsobenie a ovplyvňovanie poločenského života prostriedkami, ktoré nemajú štátny charakter.

Územnú samosprávu možno charakterizovať na základe nasledujúceho:

  • existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému spoločenstvu fyzických osôb, ktoré je vytvorené na územnom základe,
  • miestnemu spoločenstvu, teda orgánu územnej samosprávy (obec a samosprávny kraj) v súlade so zákonom prináleží postavenie právnickej osoby, ktorá je odlišná od štátu, čím je daný základ pre majetkovú a finančnú samostatnosť,
  • základom pôsobnosti sú vždy úlohy, ktoré smerujú k uspokojovaniu vlastných potrieb a záujmov miestneho obyvateľstva,
  • miestne obyvateľstvo si nezávisle od štátnej správy volí personálne obsadenie orgánov územnej samosprávy, ktoré plnia jeho úlohy a zodpovedajú  svojim voličom za dosiahnuté výsledky.

Územná samospráva je organizačnou formou verejnej správy, v ktorej miestne spoločenstvo ako právnická osoba zabezpečuje riešenie od štátu odlišných úloh, ale samotná realizácia týchto úloh sa rieši pod dozorom štátu. Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy je zverená týmto orgánom výlučne zákonom alebo na základe zákona.

Základné právne predpisy regulujúce územnú samosprávu správu

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákon č. 131/1991 Zb. o majetku obcí

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (kompetenčný zákon)

Záon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy