Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

XXV. Hanušovský jarmok

XXV. Hanušovský jarmok

Zrušený jarmok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia karanténnych opatrení mestskému úradu v meste Hanušovce nad Topľou, pre účastníka konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399, podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s §12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

nariaďuje

účastníkovi konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399

o p at  r e n i a

z á k a z vykonávania všetkých hromadných a športových podujatí v meste Hanušovce nad Topľou od 05.08.2015 do odvolania.

Rozhodnutie

 

XXV. Hanušovský jarmok

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje záujemcom o predaj na hanušovskom jarmoku, že

Hanušovský jarmok sa uskutoční v dňoch 04.-05.09.2015.

 

Prihlášky na jarmok sú dostupné v priložených súboroch a predajcovia sú povinní ich v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísané v listinnej podobe, inak sa považujú za nedoručené!

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášky včas a správne vyplnené zaslať spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 31. 08.2015. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Poplatky za predajné miesta je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet mesta Hanušovce nad Topľou č. účtu: 16623632/0200 vedený vo VÚB banka, pobočka Hanušovce nad Topľou, variabilný symbol Vám bude pridelený v rozhodnutí o platbe.
V pokladni mesta Hanušovce nad Topľou, budova Mestského úradu, Mierová 333/3.

 

Adresa na zasielanie prihlášok: Mesto Hanušovce nad Topľou
                                                          Mierová 333/3
                                                          094 31 Hanušovce nad Topľou

Vybavuje:
Oddelenie finančné a správy majetku mesta
Referát daní a poplatkov, pokladňa mesta
Edita Koščová
mobil: 0902 970 859

e-mail: edita.koscova@hanusovce.sk

 

Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

Plán predajných miest

Predajné miesta

Žiadosť o predajné miesto
Čestné vyhlásenie

 

 

U P O Z O R N E N I E

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je predávajúci povinný k žiadosti doložiť nasledovné doklady:

 

1. živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo Osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,

2. doklad potvrdzujúci vlastníctvo alebo prenájom pôdy – pri predaji poľnohospodárskych prebytkov,

3. Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji poľnohospodárskych prebytkov,

4. fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení jej daňového kódu, alebo Čestné vyhlásenie, že predajca nie je povinný používať ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP),

5. rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,

6. osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.

 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá!

V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Plagát jarmok

Dátum vloženia: 20. 3. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 14:19
Autor: Zuzana Sotáková

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa