Oznamy

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

zverejnené 25. 3. 2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

zverejnené 25. 3. 2014

ZÁMER NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ AKO DÔVOD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Zámer č. 01/2014 na prenájom nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa

zverejnené 28.02.2014
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou č: 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhov

Zverejnené: 07.02.2014

Zámer na zámenu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámer č. 05/2013  na zámenu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa

zverejnené 06.12.2013

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2013, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou

zverejnené: 29.11.2013

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach

zverejnené: 28.11.2013

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

zverejnené: 26. 11. 2013

Stránky