Oznamy

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY V MESTE HANUŠOVCE NAD TOPĽOU NA 2. POLROK 2014

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na 2. polrok 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou

č. 3/2014 o podmienkach držania psov v meste Hanušovce nad Topľou

zverejnené 5. 6. 2014

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou
č: 2/2014, ktorým sa mení VZN č. 6/2011 o sociálnych
službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
poskytované mestom Hanušovce nad Topľou

zverejnené 9. 5. 2014

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

zverejnené 25. 3. 2014

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

zverejnené 25. 3. 2014

ZÁMER NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ AKO DÔVOD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Zámer č. 01/2014 na prenájom nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa

zverejnené 28.02.2014
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou č: 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhov

Zverejnené: 07.02.2014

Zámer na zámenu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámer č. 05/2013  na zámenu nehnuteľností ako dôvod hodný osobitného zreteľa

zverejnené 06.12.2013

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2013, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou

zverejnené: 29.11.2013

Stránky