Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 

Stránka

  • 1

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov vo voľbe prezidenta SR 2019 v Hanušovciach nad Topľou (2. kolo)


OKRSOK č. 1
1. Zuzana Čaputová Mgr. 141
2. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 162

 

OKRSOK č. 2
1. Zuzana Čaputová Mgr. 226
2. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 292

30. 3. 2019

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov vo voľbe prezidenta SR 2019 v Hanušovciach nad Topľou (1. kolo)


OKRSOK č. 1

1.

Béla

Bugár Ing. 6
2. Zuzana Čaputová Mgr. 106
3. Martin Daňo   5
4. Štefan Harabin JUDr. 69
5. Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD. 11
6. Marian Kotleba Ing. Mgr. 54
7. Milan Krajniak Bc. 12
8. József Menyhárt PaedDr., PhD. -
9. František Mikloško RNDr.  30
10. Robert Mistrík Dr. Ing. 1
11. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 92
12. Róbert Švec Mgr. 1

13.

Bohumila Tauchmanová Ing. 4
14. Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD. -
15. Ivan Zuzula RNDr., CSc. 2

 

OKRSOK č. 2

1.

Béla

Bugár Ing. 5
2. Zuzana Čaputová Mgr. 158
3. Martin Daňo   4
4. Štefan Harabin JUDr. 80
5. Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD. 25
6. Marian Kotleba Ing. Mgr. 73
7. Milan Krajniak Bc. 17
8. József Menyhárt PaedDr., PhD. -
9. František Mikloško RNDr.  48
10. Robert Mistrík Dr. Ing. -
11. Maroš Šefčovič JUDr., PhD. 150
12. Róbert Švec Mgr. 1

13.

Bohumila Tauchmanová Ing. 1
14. Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD.

3

15. Ivan Zuzula RNDr., CSc. -

17. 3. 2019

Utvorenie volebných okrskov


V zmysle Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram na území Hanušovce nad Topľou 2 volebné okrsky takto:

Volebný okrsok č. l:       ulice Bukovské, Dukelská, Garbiarska, Jarmočná,
                                         Kláštorná, Komenského, Kukorelliho,
                                         Počekanec, Pod Šibenou, Prešovská, Slovenská,
                                         Šarišská, Štúrova od č. 342 – 343, Zámocká,
                                         Železničiarska

Volebný okrsok č. 2:      ulice Budovateľská, Mierová, Sadová, SNP,
                                         Širiava,Štúrova od č. 335 – 340, Tehelná,
                                         Záhradná

Volebné miestnosti:       pre obidve volebné komisie budú zabezpečené
                                         priestory na prízemí v budove Základnej školy
                                         v Hanušovciach nad Topľou, Štúrova 341/5


                      PhDr. Straka Štefan
                          primátor mesta


31. 1. 2019

Určenie e-mailovej adresy


Mesto Hanušovce nad Topľou zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je:

vlasta.bencova@hanusovce.sk

 


31. 1. 2019

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľbu prezidenta SR a zverejnenie elektronickej adresy


Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií k voľbám prezidenta SR:
 

Primátor mesta PhDr. Straka Štefan podľa § 170 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval  zapisovateľky okrskových volebných komisií takto:

 

Okrsková volebná komisia č. 1: Benčová Vlasta

Okrsková volebná komisia č. 2: Sotáková Zuzana

 

Vo veci doručenia delegačných listín člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie č. 1 – Benčovej Vlaste, oznamujeme politickým subjektom a petičným výborom, že delegačné listiny do okrskových volebných pre voľby prezidenta SR je možné doručiť v pracovných dňoch počas úradných hodín mestského úradu, a to:

 

Pondelok 

7:00 - 12:00  13:00 - 17:30

Utorok

7:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Streda

7:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Štvrtok

7:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Piatok

7:00 - 12:00 

 

a  posledný deň lehoty na predkladanie delegačných listín (pondelok, 11.02.2019)

od 17:30 do 24:00 hod.:

MIESTO DORUČENIA:  Štúrova 340, Hanušovce nad Topľou (5.poshodie)

Mesto Hanušovce nad Topľou v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR 16.3.2019, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií a podaní žiadosti o volebný preukaz:

vlasta.bencova@hanusovce.sk

 


30. 1. 2019

Stránka

  • 1