Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 

Stránka

  • 1

Archív

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu a zverejnenie elektronickej adresy


Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií k voľbám do Európskeho parlamentu:
 

Primátor mesta PhDr. Straka Štefan podľa § 170 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval  zapisovateľky okrskových volebných komisií takto:

 

Okrsková volebná komisia č. 1: Benčová Vlasta

Okrsková volebná komisia č. 2: Mgr. Hudáková Eva

 

Vo veci doručenia delegačných listín člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie zapisovateľovi okrskovej volebnej komisie č. 2 – Hudákovej Eve, oznamujeme politickým subjektom a petičným výborom, že delegačné listiny do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu je možné doručiť v pracovných dňoch počas úradných hodín mestského úradu, a to:

 

Pondelok 

7:00 - 12:00  13:00 - 17:30

Utorok

7:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Streda

7:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Štvrtok

7:00 - 12:00  13:00 - 15:00

Piatok

7:00 - 12:00 

 

a  posledný deň lehoty na predkladanie delegačných listín (pondelok, 01.04.2019)

od 15:30 do 24:00 hod.:

MIESTO DORUČENIA:  Záhradná 185, Hanušovce nad Topľou

 

Mesto Hanušovce nad Topľou v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu 25.5.2019, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií a podaní žiadosti o volebný preukaz:

evahudakova185@gmail.com

 


26. 3. 2019

Určenie e-mailovej adresy


Mesto Hanušovce nad Topľou zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je:

evahudakova185@gmail.com


26. 3. 2019

Utvorenie volebných okrskov


V zmysle Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram na území Hanušovce nad Topľou 2 volebné okrsky takto:

Volebný okrsok č. l:       ulice Bukovské, Dukelská, Garbiarska, Jarmočná,
                                         Kláštorná, Komenského, Kukorelliho,
                                         Počekanec, Pod Šibenou, Prešovská, Slovenská,
                                         Šarišská, Štúrova od č. 342 – 343, Zámocká,
                                         Železničiarska

Volebný okrsok č. 2:      ulice Budovateľská, Mierová, Sadová, SNP,
                                         Širiava,Štúrova od č. 335 – 340, Tehelná,
                                         Záhradná

Volebné miestnosti:       pre obidve volebné komisie budú zabezpečené
                                         priestory na prízemí v budove Základnej školy
                                         v Hanušovciach nad Topľou, Štúrova 341/5


                      PhDr. Straka Štefan
                          primátor mesta


26. 3. 2019
Archív

Stránka

  • 1