Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Návrh na úpravu Štatútu mesta Hanušovce nad Topľou

Návrh na úpravu Štatútu mesta Hanušovce nad Topľou

Zuzana Sotáková, 6. 10. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zuzana Sotáková, 17. 9. 2015 Zobraziť viac

Zámer - Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

Zámer - Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

Zuzana Sotáková, 28. 8. 2015 Zobraziť viac

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Zákaz vykonávania všetkých hromadných a športových podujatí v meste Hanušovce nad Topľou.

Zuzana Sotáková, 7. 8. 2015 Zobraziť viac

ZRUŠENÝ JARMOK!!!!

Zrušený jarmok!!!

Zuzana Sotáková, 6. 8. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o predložení Správy o hodnotení strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 30. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 22. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program energetického manažmentu Prešovského samoprávneho kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 10. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o  strategickom dokumente "Analytická štúdia efektívnosti pri používaní energiív zariadeniach v zriadovateľskej pôsobnosti PSK"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 10. 7. 2015 Zobraziť viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Zuzana Sotáková, 8. 7. 2015 Zobraziť viac
Správy

Stránka