Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Zuzana Sotáková, 8. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 6. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o podaní zámeru "Transofmácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 30. 6. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 202

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 30. 6. 2015 Zobraziť viac

Oznam o prednáške

Tuberkulóza - spiaca hrozba

Zuzana Sotáková, 10. 6. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o dni konania volieb hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou v zmysle ustanovenia § 18a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou na deň 29. júna 2015 (pondelok).

Zuzana Sotáková, 19. 5. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 7. 5. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Zuzana Sotáková, 2. 4. 2015 Zobraziť viac

XXV. Hanušovský jarmok

XXV. Hanušovský jarmok

Zrušený jarmok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci nariadenia karanténnych opatrení mestskému úradu v meste Hanušovce nad Topľou, pre účastníka konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399, podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s §12 ods. 2 písm. m) zák. č. 355/2007 Z. z. a §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

nariaďuje

účastníkovi konania: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 00 332 399

o p at  r e n i a

z á k a z vykonávania všetkých hromadných a športových podujatí v meste Hanušovce nad Topľou od 05.08.2015 do odvolania.

Rozhodnutie

 

XXV. Hanušovský jarmok

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje záujemcom o predaj na hanušovskom jarmoku, že

Hanušovský jarmok sa uskutoční v dňoch 04.-05.09.2015.

 

Prihlášky na jarmok sú dostupné v priložených súboroch a predajcovia sú povinní ich v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísané v listinnej podobe, inak sa považujú za nedoručené!

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášky včas a správne vyplnené zaslať spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 31. 08.2015. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Poplatky za predajné miesta je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet mesta Hanušovce nad Topľou č. účtu: 16623632/0200 vedený vo VÚB banka, pobočka Hanušovce nad Topľou, variabilný symbol Vám bude pridelený v rozhodnutí o platbe.
V pokladni mesta Hanušovce nad Topľou, budova Mestského úradu, Mierová 333/3.

 

Adresa na zasielanie prihlášok: Mesto Hanušovce nad Topľou
                                                          Mierová 333/3
                                                          094 31 Hanušovce nad Topľou

Vybavuje:
Oddelenie finančné a správy majetku mesta
Referát daní a poplatkov, pokladňa mesta
Edita Koščová
mobil: 0902 970 859

e-mail: edita.koscova@hanusovce.sk

 

Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

Plán predajných miest

Predajné miesta

Žiadosť o predajné miesto
Čestné vyhlásenie

 

 

U P O Z O R N E N I E

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorej je predávajúci povinný k žiadosti doložiť nasledovné doklady:

 

1. živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo Osvedčenie o zápise do evidencie SHR podľa formy podnikania,

2. doklad potvrdzujúci vlastníctvo alebo prenájom pôdy – pri predaji poľnohospodárskych prebytkov,

3. Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny - pri predaji poľnohospodárskych prebytkov,

4. fotokópiu strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice o pridelení jej daňového kódu, alebo Čestné vyhlásenie, že predajca nie je povinný používať ERP (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP),

5. rozhodnutie RÚVZ pri predaji potravinárskych výrobkov,

6. osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri predaji húb.

 

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, mesto povolenie na predaj nevydá!

V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Plagát jarmok


Zuzana Sotáková, 20. 3. 2015 Zobraziť menej

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 6. 3. 2015 Zobraziť viac
Správy

Stránka