Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2015

Zuzana Sotáková, 8. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 6. 7. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o podaní zámeru "Transofmácia odpadu na formu vhodnú pre ďalšie spracovanie"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 30. 6. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 202

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 30. 6. 2015 Zobraziť viac

Oznam o prednáške

Tuberkulóza - spiaca hrozba

Zuzana Sotáková, 10. 6. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o dni konania volieb hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou

Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou v zmysle ustanovenia § 18a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Hanušovce nad Topľou na deň 29. júna 2015 (pondelok).

Zuzana Sotáková, 19. 5. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 7. 5. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Oznámenie o prerušení distribúcie energie

Zuzana Sotáková, 2. 4. 2015 Zobraziť viac

XXV. Hanušovský jarmok

XXV. Hanušovský jarmok

Zuzana Sotáková, 20. 3. 2015 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.
Zuzana Sotáková, 6. 3. 2015 Zobraziť menej
Správy

Stránka