Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu" Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hanušovce n. T. 2015-2024 (aktualizovan

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 20. 6. 2016 Zobraziť viac

Výzva na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Hanušovce nad Topľou mesto

Výzva na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Hanušovce nad Topľou mesto

Zuzana Sotáková, 9. 6. 2016 Zobraziť viac

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Zuzana Sotáková, 9. 6. 2016 Zobraziť viac

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Zuzana Sotáková, 24. 5. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou 2015-2024

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 12. 5. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 4. 5. 2016 Zobraziť viac

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Mesto – Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou, odbor kultúry, MsKS, MsK vyhlasujú VII. ročník literárnej súťaže : IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Zuzana Sotáková, 13. 4. 2016 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 18.03.2016 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou

, 18. 3. 2016 Zobraziť viac

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon
komunitného centra Hanušovce nad Topľou

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
(ITMS: 312041A136)

Zuzana Sotáková, 9. 3. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 15. 1. 2016 Zobraziť viac
Správy

Stránka