Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Oznámenie verejnou vyhláškou

Úprava NN na ul. Tehelnej a na ul. Mierovej

Zuzana Sotáková, 22. 11. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dok.

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 20. 10. 2016 Zobraziť viac

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2016

Zuzana Sotáková, 9. 9. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

Prešovský samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa požiadaviek §21 ods. 3 stavebného zákona Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu PSK.

Zuzana Sotáková, 5. 9. 2016 Zobraziť viac

XXV. Hanušovský jarmok

XXV. Hanušovský jarmok

Zuzana Sotáková, 12. 7. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie Okresného úradu Vranov nad Topľou

Oznámenie, v ktorom vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave.

Zuzana Sotáková, 1. 7. 2016 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu" Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hanušovce n. T. 2015-2024 (aktualizovan

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 20. 6. 2016 Zobraziť viac

Výzva na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Hanušovce nad Topľou mesto

Výzva na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Hanušovce nad Topľou mesto

Zuzana Sotáková, 9. 6. 2016 Zobraziť viac

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Zuzana Sotáková, 9. 6. 2016 Zobraziť viac
Správy

Stránka