Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Vyhlásnie všeobecne záväzného nariadenia

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Zuzana Sotáková, 3. 9. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2014 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Zuzana Sotáková, 21. 7. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2014 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Správce Webu, 21. 7. 2014 Zobraziť viac

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 7/2013, ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Hanušovce nad Topľou

Super Admin, 18. 2. 2014 Zobraziť viac

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 5/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach

Super Admin, 18. 2. 2014 Zobraziť viac

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Super Admin, 18. 2. 2014 Zobraziť viac

Zoznamy kandidátov na predsedu a poslancov do volieb VÚC 2013

Zoznamy kandidátov na predsedu a poslancov do volieb VÚC 2013

Super Admin, 18. 2. 2014 Zobraziť viac

.Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hanušovce nad Topľou č.: 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 2012 ÚPN mesta

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

INFORMÁCIA

Nové web sídlo - Materská škola Hanušovce nad Topľou

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac

UPOZORNENIE

Mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že zavrelo dohodu so súdnym exekútorom, na základe ktorej začne od 1.8.2013 vymáhať všetky dlhy voči dlžníkom z titulu neuhradených platieb za daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za TKO, nájomné a pod.

Super Admin, 17. 2. 2014 Zobraziť viac
Správy

Stránka