Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2020

Kalendár vývozu TKO

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - SMERNICA

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - SMERNICA

Zuzana Sotáková, 17. 3. 2017 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Zuzana Sotáková, 16. 3. 2017 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mária Tkáčová, Štúrova 338

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 22.02.2017 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova ulica, v rozsahu: 1 ks smrek na pozemku CKN parc. č. 145 z dôvodu zlého umiestnenia dreviny, žiadateľ : Mária Tkáčová, Štúrova 338, 094 31 Hanušovce n. T.

Zuzana Sotáková, 22. 2. 2017 Zobraziť viac

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania.

Juraj Sabol, bytom Bystré s.č. 516, 094 34 Bystré podal dňa 20.02.2017 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
„BEZDOTYKOVÁ AUTOUMÝVAREŇ“
na pozemku parcely číslo CKN 3131/6 (podľa  EKN parc. č. 2790/1) a CKN 2809/2 (podľa EKN parc. č. 3131/4) k.ú. Hanušovce nad Topľou.

Zuzana Sotáková, 21. 2. 2017 Zobraziť viac

Zrušenie opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Vranov nad Topľou

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou podľa §8 ods.3 písm.e/ v súlade s §17 ods.3 zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ruší opatrenia nariadené dňa 13.01.2017 pod č.j. 25/2017 a to v plnom rozsahu.

Zuzana Sotáková, 17. 2. 2017 Zobraziť viac

!!! Prerušenie distribúcie elektriny !!!

Oznamujeme občanom, že VSD, a.s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny.

tu ku stiahnutiu

Oznamujeme občanom, že VSD, a.s. oznámila mestu Hanušovce nad Topľou prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesta:

 

1. -ulica Mierová od katolíckej fary smer Pohostinstvo pod Strečnom až po č.d. 298

- ulica SNP od futbalového ihriska po č.d. 250

- ulica Záhradná smer futbalové ihrisko

v termíne

23. február 2017 od 7:30 hod. do 16:30 hod

 

2.    - Hanušovce nad Topľou 10, ČOM: 0000437237,
EIC: 24ZVS00000200400

- ulica Tehelná, Sadová a SNP od č.d. 205 po č.d. 265 až po Lúky

v termíne

24. február 2017 od 7:40 hod. do 16:30 hod

 

3.    -  Hanušovce nad Topľou 10, ČOM: 0000437237,
EIC: 24ZVS00000200400

- Hanušovce nad Topľou 9039, ČOM: 0000408903,
EIC: 24ZVS0000076320W

- Hanušovce nad Topľou 9041, ČOM: 0000408908,
EIC: 24ZVS0000076335J

- Hanušovce nad Topľou 333/3, ČOM: 0000362688,
EIC: 24ZVS0000033419F

- SNP 203/2, ČOM: 0001287181, EIC: 24ZVS0000657794Q

- ulica Tehelná, Sadová a SNP od č.d. 250 po č.d. 265 až po Lúky

v termíne

27. február 2017 od 7:20 hod. do 16:30 hod
28. február 2017 od 7:20 hod. do 16:30 hod

 

4.        - Hanušovce nad Topľou 9039, ČOM: 0000408903,
EIC: 24ZVS0000076320W

- Hanušovce nad Topľou 9041, ČOM: 0000408908,
EIC: 24ZVS0000076335J

- Hanušovce nad Topľou 333/3, ČOM: 0000362688,
EIC: 24ZVS0000033419F

- SNP 203/2, ČOM: 0001287181, EIC: 24ZVS0000657794Q

- ulica Tehelná, Sadová a SNP od č.d. 250 po č.d. 265 až po Lúky

- ulica Mierová od katolíckej fary smer Pohostinstvo pod Strečnom až po č.d. 298

- ulica SNP od futbalového ihriska po č.d. 250

- ulica Záhradná smer futbalové ihrisko

- celá ulica Záhradná

v termíne

1. marec 2017 od 7:30 hod. do 16:30 hod.
2. marec 2017 od 7:20 hod. do 16:30 hod.

 

5. - ulica Tehelná, Sadová a SNP od č.d. 250 po č.d. 265 až po Lúky

- Hanušovce nad Topľou 9039, ČOM: 0000408903,
EIC: 24ZVS0000076320W

- Hanušovce nad Topľou 9041, ČOM: 0000408908,
EIC: 24ZVS0000076335J

- Hanušovce nad Topľou 333/3, ČOM: 0000362688,
EIC: 24ZVS0000033419F

- SNP 203/2, ČOM: 0001287181, EIC: 24ZVS0000657794Q

v termíne

3. marec 2017 od 7:40 hod. do 16:30 hod.
6. marec 2017 od 8:00 hod. do 14:30 hod.

 

 

 


Zuzana Sotáková, 15. 2. 2017 Zobraziť menej

Oznámenie o výsledku výberového konania

na pozíciu Vedúci spoločného školského úradu

, 9. 2. 2017 Zobraziť viac

!!!NARIADENIA REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY!!!

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Vranov nad Topľou,
n a r i a ď u j e o p a t r e n i a
pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky, ktorá bola potvrdená dňa 12. 01. 2017 v malom chove hydiny v obci Chmeľov časť Podhrabina a môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Zuzana Sotáková, 16. 1. 2017 Zobraziť viac

Oznam o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu obce Bystré"

Mesto Hanušovce nad Topľou ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 3 zákona informuje verejnosť o tomto oznámení.

Zuzana Sotáková, 22. 11. 2016 Zobraziť viac
Správy

Stránka