Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stránka

Správy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE Dodatočné povolenie stavby

Mesto Hanušovce nad Topľou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona doklady predložené spoločnosťou Juraj Sabol s.r.o., so sídlom Cementárenská 346/21, 094 34 Bystré v zastúpení konateľom Jurajom Sabolom (IČO: 50951807) v žiadosti zo dňa 28.01.2019 týkajúce sa nepovolenej stavby - Novostavba bezdotykovej autoumyvárne rozostavanej na pozemku parc. č. C-KN C-KN 3131/6 a prípojky na inžinierske siete aj parc. č. - vodovodná prípojka C-KN 2809/5 a C-KN 2809/1 (podľa E-KN 2809/1), - EOZ parc. č. C-KN 2836/1 (podľa E-KN 2842/1) , C-KN 2827/1 (podľa E-KN 2826) a C-KN 3131/1 (podľa E-KN 3131/10 a 2826), katastrálne územie Hanušovce nad Topľou, ktorý nie je vo vlastníctve stavebníka. Postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona prerokoval s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné povolenie stavby a na základe výsledkov konania rozhodol takto:
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad vydáva dodatočné povolenie stavby

„Bezdotyková autoumyváreň -novostavba“

Zuzana Sotáková, 8. 4. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (obec Bystré)

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení Telekomunik, s.r.o., so sídlom Klimkovičova 12, 040 23 Košice (IČO: 36 171 786) podal dňa 31.01.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „INS_Klaster_HTOP_01_Transport_ Skrabské“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území obce Bystré, Čierne nad Topľou, Skrabské a Hanušovce nad Topľou. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.
Zuzana Sotáková, 5. 4. 2019 Zobraziť menej

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Hanušovce nad Topľou, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila v uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 60 a nasl. stavebného zákona žiadosť stavebníka:
Mesto Hanušovce nad Topľou
MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
o vydanie stavebného povolenia a na základe vykonaného konania so známymi  účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi takto rozhodla:
Stavba: Pozemné komunikácie Mesto Hanušovce nad Topľou
sa podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e .

Zuzana Sotáková, 5. 4. 2019 Zobraziť viac

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou v zastúpení primátorom mesta,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Zuzana Sotáková, 1. 4. 2019 Zobraziť viac

VYHLÁŠKA o dražbe nehnuteľnosti

JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor Exekútorského úradu Rožňava, Akademika Hronca 3, oznamuje, že na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č.7Ro/260/2005 zo dňa 19.10.2005, ktorý vydal Okresný súd vo Vranove nad Topľou sa bude konať
dňa 03. 05. 2019 o 10,00 hod.
v kancelárii Exekútorského úradu
dražba nehnuteľnosti

Zuzana Sotáková, 28. 3. 2019 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Centrum sociálnych služieb

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, 080 05 Prešov

Zuzana Sotáková, 21. 3. 2019 Zobraziť viac

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA OHĽADOM DODATOČNÉHO POVOLENIA STAVBY – VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Juraj Sabol s.r.o., so sídlom Cementárenská 346/21, 094 34 Bystré v zastúpení konateľom (IČO: 50951807) podala dňa 28.01.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na stavbu:
„Novostavba bezdotykovej autoumyváreň“

Zuzana Sotáková, 15. 3. 2019 Zobraziť viac

Mesto vyhlasuje výberové konanie na miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA - zastupovanie počas RD

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Zuzana Sotáková, 1. 3. 2019 Zobraziť viac

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2019

Zuzana Sotáková, 27. 2. 2019 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31 p.Hanušovce nad Topľou.

Zuzana Sotáková, 26. 2. 2019 Zobraziť viac
Správy

Stránka