Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                                                  O z n a m

     Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou oznamujeme občanom mesta, že vývoz TKO sa uskutoční   zajtra, t. j. 8. 1. 2020 na uliciach: Širiava, Mierová, Tehelná, SNP, Sadová, Záhradná, Zámocká, Prešovská a bytové domy na uliciach: Štúrova, Budovateľská, Kláštorná, Kukorelliho, Jarmočná, Slovenská, Pod Šibenou, Železničiarska.

Ostatné ulice sa budú vyvážať vo štvrtok dňa 9. 1. 2020.

 

Hanušovce nad Topľou,

07. 01. 2020

Stránka

Hlásenie rozhlasu zo dňa 08. 04. 2020


                                           O z n a m  č. 1

    Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila a rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu na verejnosti v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

Zároveň na toto obdobie je  zakázané  uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Hanušovce nad Topľou,

08. 04. 2020

                                            O z n a m  č. 2

SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU

od 8.4.2020 do 13.4.2020

Odporúčame  obyvateľom   # ZOSTAŇTE DOMA #

 

Od 8. apríla 2020 do 13. apríla 2020 budú prebiehať tieto kontroly:

          Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú

kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy

          Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť

podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z uvedených výnimiek

          Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri

prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom

          Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných

priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle

          Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a

karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky                    1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)

          Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť

jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie

          Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho

pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu

          Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd

          ZATVORENÉ BUDÚ OKRESNÉ ÚRADY A ODDELENIA CUDZINECKEJ POLÍCIE

          V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch,

ich pracoviskách, klientskych centrách, oddeleniach dokladov, odboru poriadkovej polície, klientských centrách MV SR, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

          Občania, ktorí majú elektronicky objednaný termín na dopravnom

inšpektoráte, ktorý spadá do týchto dní, si musia preobjednať nový termín. Odporúčame využívať možnosti elektronického objednania si úkonov evidencie vozidiel.

 

Hanušovce nad Topľou,

08. 04. 2020


8. 4. 2020 Zobraziť menej

Stránka