Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte

na oficiálnej stránke
Mesta Hanušovce nad Topľou.

Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople. Ich zemepisná poloha je určená súradnicami 49" severnej šírky a 21o30' východnej dĺžky.

Mesto má v súčasnosti  3 780 obyvateľov.

ADRESA:

Mestský úrad
Mierová 333/3
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 00 332 399

 

 

 

 

plagátOznamOznam

Úradné hodiny

Mestský úrad
Pondelok 07:30 15:30
Utorok 07:30 15:30
Streda 07:30 17:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30
Matrika a ohlasovňa pobytu
Pondelok 07:30 13:30
Utorok 07:30 13:30
Streda 07:30 13:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 13:30

Mestská knižnica - Malý kaštieľ

Pondelok 9:00 12:00 13:00 16:00
Utorok 9:00 12:00 13:00 15:30
Streda 9:00 12:00 13:00 15:30

 

360

 NOVINKY:

24. 11. 2020

Hlásenie rozhlasu zo dňa 23. 11. 2020

Mestský rozhlasZobraziť viac

2. 3. 2020

Podpora triedeného zberu KO v Meste Hanušovce nad Topľou

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK . Obstarávateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou; Názov zákazky: Zberný dvor v meste Hanušovce nad Topľou; Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce , ktoré ...

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac

28. 2. 2020

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou účinný od 01.03.2020 Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou účinný od 01.07.

LegislatívaZobraziť viac

18. 12. 2019

05/2019, ktorým sa mení VZN 06/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Návrh vyvesený na úradnej tabuli 26.11.2019 Návrh Schválené dňa 16.12.2019 Schválené uznesením číslo 140/2019 Schválené - vyvesené na úradnej tauli 18.12.2019 PDF Účinné odo dňa 01.01.

LegislatívaZobraziť viac

27. 11. 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. --/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn o miestnom poplatku za TKO.pdf (407.9 kB)

Návrhy VZNZobraziť viac

26. 11. 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hanušovce nad Topľou č. --/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

2020 VZN školy_navrh.pdf (409.95 kB)

Návrhy VZNZobraziť viac

11. 11. 2019

Obnova ihriska

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (442.3 kB) Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.doc (72.5 kB) Príloha č.2 - Zadanie - Výkaz výmer.xlsx (22.91 kB) Príloha č.

Zákazky s nízkou hodnotouZobraziť viac