Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Multifunkčná ľadová plocha

Multifunkčná ľadová plocha

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Do pôsobnosti ŠÚ patria tieto základné školy:

Škola

Web stránka
ZŠ Hanušovce nad Topľou, Štúrova 341, 094 31

https://zshanusovce.edupage.org

ZŠ Bystré, Hermanovská 347/7, 094 34  http://zsbystre.edupage.org
ZŠ Čaklov 495, 094 35 https://zscaklov.edupage.org
ZŠ Čierne nad Topľou, 094 34 https://zsciernenadtoplou.edupage.org
ZŠ Hermanovce nad Topľou 116, 094 34     www.zshnadt.webnode.sk
ZŠ Hlinné 138, 094 35 https://zshlinne.edupage.org
ZŠ Jastrabie nad Topľou 112, 094 35 https://zsjastrabient.edupage.org
ZŠ Matiaška 43, 094 31 http://zsmatiaska.edupage.org
ZŠ Pavlovce 5, 094 31 https://zspavlovce.edupage.org
ZŠ Petrovce 114, 094 31  https://zspetrovce.edupage.org
ZŠ Remeniny, 094 31 https://zsremeniny.edupage.org
ZŠ Rudlov 126, 094 35 https://zsrudlov.edupage.org
ZŠ Soľ 53, 094 35 https://zssol.edupage.org
ZŠ Skrabské 77, 094 33 https://zsskrabske.edupage.org
ZŠ Vyšný Žipov 220, 094 33 https://zsvysnyzipov.edupage.org
ZŠ Zámutov 531, 094 15 https://zszamutov.edupage.org

 

Dodatky k RUP a ŠVP pre ZŠ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (platný od 1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom,

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020,

- dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od 1. septembra 2011) s účinnosťou od 1. septembra 2017, s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2017/2018; 2018/2019.

 

http://www.minedu.sk/dodatky-k-rup-a-svp-pre-zs/