Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou

CIZS

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou informácia o projekte

Podpora triedeného zberu KO v meste Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby v meste Hanušovce nad Topľou

Obnova priestorov telocvične Základnej školy Hanušovce nad Topľou

ZŠ

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP II)

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Obnova multifunkčného ihriska ZŠ

Detstké ihrisko pod bocianím hniezdom

Detské ihrisko pod bocianím hniezdom

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou v zmysle § 6, odstavec 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zrianení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo 31. 5. 2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2004

o určení školského obvodu Základnej školy Hanušovce nad Topľou  

zriadenej Mestom Hanušovce nad Topľou

Krajský školský úrad v Prešove po predložení potrebných podkladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

potvrdil

mesto Hanušovce nad Topľou ako školský úrad

od 1. 8. 2005

Odôvodnenie:

Mesto Hanušovce nad Topľou predložilo podľa § 7 odsek 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení obce ako školského úradu.

Činnosti v oblasti školstva podľa § 6 odsek 5 a 8 pís. a), c) a d) bude vykonávať pre základné školy s celkovým počtom 3 130 žiakov a odborne zabezpečovať zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa §7 odsek 3 citovaného zákona. 

 

Účastníkmi dohody o zriadení spoločného školského úradu sú:

Mesto/Obce e-Kontakt
 1. Hanušovce nad Topľou primator@hanusovce.sk
 2. Babie ocubabie@slovanet.sk
 3. Bystré ocu.bystre@slovanet.sk
 4. Čaklov ocu.caklov@gmail.com
 5. Čierne nad Topľou ocu.ciernent@stonline.sk
 6. Detrík obec.detrik@gmail.com
 7. Ďurďoš  obecdurdos@gmail.com
 8. Hermanovce ocu.hermanovcent@gmail.com
 9. Hlinné ocu.hlinne@slovanet.sk
10. Jastrabie obec@jastrabie.sk
1 1. Matiaška oumatiaska@gmail.com
12. Medzianky obecmedzianky@gmail.com
13. Pavlovce obecpavlovce@gmail.com
14. Petkovce ou_petkovce@stonline.sk
15. Petrovce obecpetrovce@stonline.sk
16. Prosačov prosacov@centrum.sk
17. Radvanovce obecradvanovce@stonline.sk
18. Remeniny obecremeniny@stonline.sk
19. Rudlov obecrudlov@stonline.sk
20. Ruská Voľa ruskavola@zoznam.sk
2 1. Skrabské ocuskrabske@stonline.sk
22.  Soľ ocu.sol@slovanet.sk
23. Vavrinec vavrinec13@gmail.com
24. Vlača obecvlaca@gmail.com
25. Vyšný Žipov starosta.v.zipov@gmail.com
26. Zámutov zamutov@zamutov.sk
27.  Zlatník obec.zlatnik@gmail.com

 

Legislatíva k postaveniu a činnosti školských úradov:

Smernica MŠ SR č. 7/2004 - E z 9. 9. 2004

Smernica MŠ SR č. 8/2005 - R z 20.6.2005

Smernica MŠVVaŠ SR č. 50/2013 účinná od 1.10.2013

Smernica MŠVVaŠ SR č. 34/2014 účinná od 1.7.2014

Smernica MŠVVaŠ SR č. 41/2015  účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky

Smernica MŠVVaŠ SR č. 21/2019 účinná od 1. júla 2019 okrem čl. 1 štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. 9. 2019 - novelizuje sa ňou smernica vydaná v roku 2014.