Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konanie TSP

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Projekt zlepšenia kompetencií žiakov ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2019

Vývoz TKO 2019

 

Triedený odpad

Kalendár zberu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou v zmysle § 6, odstavec 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zrianení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo 31. 5. 2004

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2004

o určení školského obvodu Základnej školy Hanušovce nad Topľou  

zriadenej Mestom Hanušovce nad Topľou

Krajský školský úrad v Prešove po predložení potrebných podkladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

potvrdil

mesto Hanušovce nad Topľou ako školský úrad

od 1. 8. 2005

Odôvodnenie:

Mesto Hanušovce nad Topľou predložilo podľa § 7 odsek 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení obce ako školského úradu.

Činnosti v oblasti školstva podľa § 6 odsek 5 a 8 pís. a), c) a d) bude vykonávať pre základné školy s celkovým počtom 3 130 žiakov a odborne zabezpečovať zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa §7 odsek 3 citovaného zákona. 

 

Účastníkmi dohody o zriadení spoločného školského úradu sú:

Mesto/Obce e-Kontakt
 1. Hanušovce nad Topľou primator@hanusovce.sk
 2. Babie ocubabie@slovanet.sk
 3. Bystré ocu.bystre@slovanet.sk
 4. Čaklov ocu.caklov@gmail.com
 5. Čierne nad Topľou ocu.ciernent@stonline.sk
 6. Detrík obec.detrik@gmail.com
 7. Ďurďoš  obecdurdos@gmail.com
 8. Hermanovce ocu.hermanovcent@gmail.com
 9. Hlinné ocu.hlinne@slovanet.sk
10. Jastrabie obec@jastrabie.sk
1 1. Matiaška oumatiaska@gmail.com
12. Medzianky obecmedzianky@gmail.com
13. Pavlovce obecpavlovce@gmail.com
14. Petkovce ou_petkovce@stonline.sk
15. Petrovce obecpetrovce@stonline.sk
16. Prosačov prosacov@centrum.sk
17. Radvanovce obecradvanovce@stonline.sk
18. Remeniny obecremeniny@stonline.sk
19. Rudlov obecrudlov@stonline.sk
20. Ruská Voľa ruskavola@zoznam.sk
2 1. Skrabské ocuskrabske@stonline.sk
22.  Soľ ocu.sol@slovanet.sk
23. Vavrinec vavrinec13@gmail.com
24. Vlača obecvlaca@gmail.com
25. Vyšný Žipov starosta.v.zipov@gmail.com
26. Zámutov zamutov@zamutov.sk
27.  Zlatník obec.zlatnik@gmail.com