Hanušovce nad Topľou - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 05. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : orech  v počte 1 ks s obvodom kmeňa 138 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, ktorý rastie na pozemku KN-C parcely č. 473/1 – ostatná plocha; javor klen v počte 1 ks s obvodom kmeňa 44 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, breza v počte 2 ks s obvodom kmeňa 40 cm a 132 cm, meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, hrab, dvojkmeň v počte 1ks s obvodom kmeňa 44 cm a 48 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku KN-C parcely č. 473/21 – ostatná plocha v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. Dôvod výrubu – realizácia splaškovej kanalizácie na ul. Slovenská podľa právoplatného vodoprávneho povolenia, žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 12. novembra 2021 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

05. 11. 2021

 

 

 

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

verejnou vyhláškou.

Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN, TS, NN

Oznámenie (466.32 kB)

Širšie vzťahy (323.17 kB)

Situácia (616.33 kB)

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (688.2 kB)

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Zariadenie na zber odpadov – Výkupňa druhotných surovín"

Oznámenie J. Kachman (223.81 kB)

Oznámenie o zmene činnosti (1.05 MB)

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Gabriela Hobľaková, Štúrova č. 339/9, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 20.07.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova   ulica, v rozsahu: 1 ks jedľa,  na pozemku KN-C parc. č. 210/4 (zastavaná plocha a nádvorie) pri bytovom dome súp. č. 339/9  z dôvodu výšky dreviny, ktorou ohrozuje  bytové jednotky bytového domu v jeho blízkosti,   žiadateľ : Gabriela Hobľaková, Štúrova č. 339/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

V  zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 28.07.2021 (do 7 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk.

22.07.2021

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou. (37 kB)

 

 

Rozšírenie vodovo - verejná vyhláška (483.19 kB)

VVS - prehľadná situácia.pdf (305.7 kB)

VVS - situácia.pdf (339.51 kB)

 

 

 

Hanušovce nad Topľou, Počekanec - TS7 a NN (319.8 kB)

 

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR (48.32 kB)

Lesy Slovenskej republiky (47.93 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – verejnou vyhláškou.

VSD zariadenie Hanušovce-Počekanec (479.25 kB)

Výkres (322.88 kB)

 

 

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31 p.Hanušovce nad Topľou.

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrob drevín . obec prosačov (281.43 kB)

 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

       Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou  podala dňa 12.01.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“, umiestnenej v  extravilánoch katastrov obcí Petrovce (majoritná časť) a v katastri obce Hanušovce nad Topľou (minoritná časť) na pozemkoch (pozemky, na ktorých budú osadené nové PB – VN vedenia) registra „E" - parcelné čísla  2222, 2200, 2201, 2196, 2195, 2194, 2192 k.ú. Petrovce a 2190 k.ú. Hanušovce nad Topľou. Stavba umožní zlepšenie prístupu pre servis a údržbu k skupinovej prípojke pre riešenú lokalitu obce Petrovce a zároveň dôjde k skráteniu napájania riešenej lokality. V súčasnosti je obec napájaná z vedenia V-498 (cez obec Hermanovce). Toto existujúce napojenie obce z V498 sa ponechá na dožitie (úsek od BR498-AM1G po BR498-AM1H cca 2,56 km). Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie bolo dňa 11.02.2021.

verejná vyhláška (628.84 kB)

mapa situácie (914.51 kB)

 

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 11.02.2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : topoľ osikový v počte 1 ks, orech kráľovský v počte 3 ks  na pozemku KN-C parcely č. 116/2 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu rekonštrukcie objektu a jeho ohrozenia drevinami; jedľa biela v počte 3 ks, smrek obyčajný v počte 2 ks na pozemku KN-C parcely č. 1432/16 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu neprehľadnosti miestnej komunikácie ; hrab obyčajný v počte 1 ks na pozemku KN-C parcely č. 280/1 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu zatepľovania bytového domu súp. č. 343/1; smrek obyčajný v počte 1 ks na pozemku KN-C parcely č. 2892/1 /orná pôda/ z dôvodu ohrozovania bytového domu súp. č. 380/9 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, žiadateľ : Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 22.02.2021 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

17.02.2021

 

 

 

Obec Hanušovce nad Topľou

MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

 

k sp.: 1207/2020-005

V Hanušovciach n.T.  dňa 05.02.2021

 

Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava  zastúpený

                       spol.  M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice  

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„FTTC_Hanušovce - 0053KO“ - líniová telekomunikačná stavba

 

územné rozhodnutie-líniové telekomunikačná stavba (780.35 kB)

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou

 

 

 

 

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

verejnou vyhláškou.

 

 

Hanušovce, Petrovce - VSD - Prepoj VN - verejná vyhláška.pdf (449.81 kB)

Petrovce - Hanušovce VSD situacia (914.5 kB)

 

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

verejnou vyhláškou.

 

Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270) v zastúpení M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice (IČO: 36 172 961) podal dňa 21.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :

 

„FTTC_Hanušovce - 0035KO“,

 

ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou a Petrovce, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.

verejná vyhláška (446.9 kB)

situačný návrh (195.84 kB)

situačný návrh (261.29 kB)

situačný návrh (294.62 kB)

situačný návrh (183.02 kB)