Hanušovce nad Topľou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou

                                                                                      

Číslo :  OU-VT-OSZP-2023/001705-002                                                                Vranov n.T.

 

                                                                                                                                  26.01.2023

VEC

         „ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

         - žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia

            - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

     Mesto Hanušovce nad Topľou – v zastúpení primátor mesta -  požiadalo dňa 09.01.2023 Okresný úrad Vranov nad Topľou — odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad) o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre stavbu: „ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE HANUŠOVCE NAD TOPĽOU“, ktorá bude umiestnená na parcele C-KN 3081 v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou, pre stavebníka: Mesto Hanušovce nad Topľou, podľa situácie stavby, vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy – viď projektová dokumentácia.

Predmetom vodoprávneho konania je objekt:

     

  •   Kanalizačná stoka a odbočky „AE-31“

K žiadosti bola doložená :

  • projektová dokumentácia (3-paré) – v stupni : dokumentácia pre stavebné povolenie, zo dňa NOVEMBER.2022, zodpovedný projektant : Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier  2116*SP*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby.

Účelom stavby je zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd z navrhovanej IBV s likvidáciou odpadových na ČOV.

Stavebno-technické riešenie stavby:

Kanalizačné potrubie bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov IBV. Materiál potrubia je navrhovaný PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm a PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160.

Recipientom bude verejná kanalizácia Hanušovce nad Topľou, čistenie odpadových vôd bude zabezpečené na existujúcej ČOV Bystré.

Stoka „AE-31“ začína napojením na existujúcu stoku v mieste existujúcej šachty, na ktorom bude zrealizovaná nová šachta. Trasovanie stoky je v miestnej komunikácii. Ukončená bude kontrolnou šachtou. Bude križovať vodovod, plynovod a elektrické vzdušné a podzemné vedenie. Bude vedená súbežne s vodovodom a plynovodom. V mieste napojenia na kanalizáciu bude osadená nová šachta na mieste existujúcej so šachtovým dnom zberným pre potrubie PVC D 400. Vzhľadom na výškové usporiadanie nivelety vtoku a odtoku v existujúcej šachte (výškový rozdiel 0,80 m), je pred šachtu navrhnutý sklz PVC D 400. Sklz bude mať dĺžku 3,0 m a bude prepojením vsadenej šachty Š1 PVC D 600 so šachtovým dnom D 400 a šachty JŠ na mieste existujúcej pomocou kolien PVC D 400/30. Kolená budú napojené na hrdlá šachtových dien. Znovu napojenie šachty JŠ na existujúce potrubie PVC D 400 bude cez presuvku PVC D 400. Napojenie stoky AE-31 do nového šachtového dna bude cez nesúosú redukciu PVC D 315/400. Odvádzanie odpadových vôd z budúcich objektov bude cez kanalizačné odbočky v počte 5 ks o celkovej dĺžke 15,0 m.

Na stoke „AE-31“ je navrhnutých 6 ks kanalizačných šácht plastových typu TEGRA DN 1000 mm s prietočným dnom DN 1000/315, a jedna šachta so zberným dnom DN 1000/315. Na existujúcej stoke (navrhovaný sklz) bude osadená šachta plastová TEGRA DN 600 mm s prietočným dnom DN 600/400. Materiál stoky „AE-31“ je: PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm, dĺžka 134,0 m. Materiál prípojok je PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160 mm, celková dĺžka 15,0 m, počet 5 ks.

Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z.„o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“, v znení nesk. predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 18 ods. 3, zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 73 „vodného zákona“ a § 61 ods. 1 „stavebného zákona“, oznamuje dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie vodoprávneho konania  vo veci :

 

  1. vodoprávneho povolenia stavby [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 66 „stavebného zákona“]

 

Súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje

                          ústne pojednávanie na deň :   28.02.2023

                                                                      o :   900 hod.    

                                                 so stretnutím :   MsÚ Hanušovce nad Topľou

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť písomne alebo osobne najneskôr na tomto konaní. Do podkladov k rozhodnutiu je možné nahliadnuť na OÚ VT - OSŽP – IV. posch., č. dv. 94.

Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli MsÚ Hanušovce nad Topľou, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a  na webovej stránke MV SR: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60  na dobu 15-dní. Primátor mesta zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v mestskom (obecnom) rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia.       

           

 

Oznam o VK pracovník komunitného centra (683 kB)

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Homa Jozef, Kláštorná č. 126, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 09.11.2022 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Kláštorná  ulica, v rozsahu: 2 ks orech,  na pozemku KN-C parc. č. 704/3 (zastavaná plocha a nádvorie) a 704/1 (záhrada) z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny,   žiadateľ : Homa Jozef, Kláštorná č. 126, 094 31 Hanušovce n. T..

V  zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 16.11.2022 (do 7 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., stavebnyurad@hanusovce.sk

09.11.2022

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny

Belinová Štefánia, Tehelná č. 292/2, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 03.11.2020 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Tehelná ulica, v rozsahu: 1 ks breza, na pozemku KN-C parc. č. 22160/2 (záhrada) z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, žiadateľ : Belinová Štefánia, Tehelná č. 292/2, 094 31 Hanušovce n. T..

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 11.10.2022 (do 7 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., stavebnyurad@hanusovce.sk
04.10.2022

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebník :   Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3,      

                      Hanušovce nad Topľou

Stavba :     HANUŠOVCE NAD TOPĽOU - IBV NOVÁ TEHELNÁ (20 RD)

Rozšírenie sietí Pasotvník

Situácia

 

Obec Pavlovce

OcÚ, Pavlovce 143, 094 31 Pavlovce

 

  Číslo sp.: 009/2022-003 - 003                                                          

  V Pavlovciach dňa 31.03.2022

                                                                                              

 

Oznámenie

o začatí  územného konania a o nariadení ústneho konania.

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou

     Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou (IČO: 00 332 399) podalo dňa 31.03.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„HANUŠOVCE NAD TOPĽOU - IBV NOVÁ TEHELNÁ (20 RD)“

 

Stavebné objekty:    SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

                                 SO 03 – Verejný vodovod

                                 SO 04 -  Miestna komunikácia

                                 SO 05 -  Splašková kanalizácia

                                 SO 07 -  Dažďová kanalizácia

                                 

  • líniová stavba v k.ú. Hanušovce nad Topľou s umiestnením na pozemkoch parc. č. C-KN 2150/3, 2150/5, 2150/10, 2150/22, 2150/23, 2150/24, 2150/30, 3114/4, 3147/3, 2153/1 (stav podľa E-KN 2153/4) .

 

Navrhovaná stavba rieši vybudovanie externej infraštruktúry a dopravné napojenie budúcej zóny na individuálnu bytovú výstavbu. PD rieši vybudovanie pozemnej komunikácie, verejného vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie a NN siete s odberným zariadením.

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

     Obec Pavlovce, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,  (ďalej   len stavebný úrad a stavebný zákon) v spojení s § 119 ods. 3 a v súlade s ustanovením  §-36  stavebného zákona OZNAMUJE  začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

                                     

28.04.2022 o 9oo  hod.

 

so stretnutím na mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, Mierová 333/3, v zasadačke MsÚ.  

 

            Do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na spoločnom obecnom (stavebnom) úrade – spoločnej úradovni v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 333/3, pondelok od 8.00 hod. do 15.00 hod., streda od 8.00 hod. do 17.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 13.00 hod. a pri ústnom konaní.

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako v súlade s § 42 ods.5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov územného konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona môžu dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

  Toto oznámenie musí byť v súlade  s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce Petrovce po dobu 15 dní a oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a internetovej stránke Mesta Hanušovce nad Topľou. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby oznámené osobitne obvyklou formou.

Pastovnik - situacia (719.19 kB)

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Jozef Kočiš 

                                                                                                          Starosta obce

 

 

 

 

 

  • Príloha:  situácia osadenia stavby

 

 

 

Oznámenia sa doručí:

 

Účastníkom konania

 

 -  doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 009/2022-003 - 003  zo dňa 31.03.2022

     (podľa § 36 ods. 4 zákona stavebného zákona – umiestnenie líniovej stavby )

 

Na vedomie

 

l./  Navrhovateľ:  Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, Hanušovce n.T.

                               - primátor mesta

2./ Babica Matúš, Mgr., Bukovské 73/16, Hanušovce nad Topľou

 

Dotknutým orgánom:

 

1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,

2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice

4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov

      nad Topľou

5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348

6./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, Vranov nad Topľou

7./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad

       Topľou  1348, 093 19 Vranov nad Topľou

8./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, Kalinčiakova 879,

      Vranov nad Topľou

9./ SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

10./ SaÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1301, Vranov nad Topľou

11./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 01.04.2022                                             Zvesené dňa:

 

                                              

 

Odtlačok pečiatky

Podpis oprávnenej osoby

 

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 05. novembra 2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : orech  v počte 1 ks s obvodom kmeňa 138 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, ktorý rastie na pozemku KN-C parcely č. 473/1 – ostatná plocha; javor klen v počte 1 ks s obvodom kmeňa 44 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, breza v počte 2 ks s obvodom kmeňa 40 cm a 132 cm, meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, hrab, dvojkmeň v počte 1ks s obvodom kmeňa 44 cm a 48 cm meraným vo výške cca 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku KN-C parcely č. 473/21 – ostatná plocha v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou. Dôvod výrubu – realizácia splaškovej kanalizácie na ul. Slovenská podľa právoplatného vodoprávneho povolenia, žiadateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 12. novembra 2021 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

05. 11. 2021

 

 

 

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

verejnou vyhláškou.

Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5 RD-VN, TS, NN

Oznámenie (466.32 kB)

Širšie vzťahy (323.17 kB)

Situácia (616.33 kB)

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (688.2 kB)

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Zariadenie na zber odpadov – Výkupňa druhotných surovín"

Oznámenie J. Kachman (223.81 kB)

Oznámenie o zmene činnosti (1.05 MB)

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Gabriela Hobľaková, Štúrova č. 339/9, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Hanušovce nad Topľou oznamuje, že dňa 20.07.2021 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k. ú. Hanušovce nad Topľou, Štúrova   ulica, v rozsahu: 1 ks jedľa,  na pozemku KN-C parc. č. 210/4 (zastavaná plocha a nádvorie) pri bytovom dome súp. č. 339/9  z dôvodu výšky dreviny, ktorou ohrozuje  bytové jednotky bytového domu v jeho blízkosti,   žiadateľ : Gabriela Hobľaková, Štúrova č. 339/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou.

V  zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 28.07.2021 (do 7 dní), kontakt: MsÚ Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk.

22.07.2021

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou. (37 kB)

 

 

Rozšírenie vodovo - verejná vyhláška (483.19 kB)

VVS - prehľadná situácia.pdf (305.7 kB)

VVS - situácia.pdf (339.51 kB)

 

 

 

Hanušovce nad Topľou, Počekanec - TS7 a NN (319.8 kB)

 

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR (48.32 kB)

Lesy Slovenskej republiky (47.93 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – verejnou vyhláškou.

VSD zariadenie Hanušovce-Počekanec (479.25 kB)

Výkres (322.88 kB)

 

 

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31 p.Hanušovce nad Topľou.

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrob drevín . obec prosačov (281.43 kB)

 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

       Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (IČO: 36 599 361) v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou  podala dňa 12.01.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“, umiestnenej v  extravilánoch katastrov obcí Petrovce (majoritná časť) a v katastri obce Hanušovce nad Topľou (minoritná časť) na pozemkoch (pozemky, na ktorých budú osadené nové PB – VN vedenia) registra „E" - parcelné čísla  2222, 2200, 2201, 2196, 2195, 2194, 2192 k.ú. Petrovce a 2190 k.ú. Hanušovce nad Topľou. Stavba umožní zlepšenie prístupu pre servis a údržbu k skupinovej prípojke pre riešenú lokalitu obce Petrovce a zároveň dôjde k skráteniu napájania riešenej lokality. V súčasnosti je obec napájaná z vedenia V-498 (cez obec Hermanovce). Toto existujúce napojenie obce z V498 sa ponechá na dožitie (úsek od BR498-AM1G po BR498-AM1H cca 2,56 km). Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie bolo dňa 11.02.2021.

verejná vyhláška (628.84 kB)

mapa situácie (914.51 kB)

 

 

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z. z. (ďalej len „zákona") týmto obec Pavlovce oznamuje, že dňa 11.02.2021 začalo správne konanie vo veci : vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona  rastúcej  v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou,  v rozsahu : topoľ osikový v počte 1 ks, orech kráľovský v počte 3 ks  na pozemku KN-C parcely č. 116/2 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu rekonštrukcie objektu a jeho ohrozenia drevinami; jedľa biela v počte 3 ks, smrek obyčajný v počte 2 ks na pozemku KN-C parcely č. 1432/16 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu neprehľadnosti miestnej komunikácie ; hrab obyčajný v počte 1 ks na pozemku KN-C parcely č. 280/1 /zastavaná plocha a nádvorie/ z dôvodu zatepľovania bytového domu súp. č. 343/1; smrek obyčajný v počte 1 ks na pozemku KN-C parcely č. 2892/1 /orná pôda/ z dôvodu ohrozovania bytového domu súp. č. 380/9 v k. ú. mesta Hanušovce nad Topľou, žiadateľ : Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n. T.

V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 22.02.2021 (do 5 dní), kontakt: OcÚ Pavlovce, Pavlovce č. 143, 094 31 Hanušovce n. T., obecpavlovce@gmail.com , MsÚ Hanušovce n. T., Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce  n. T., ivana.digonova@hanusovce.sk

17.02.2021

 

 

 

Obec Hanušovce nad Topľou

MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou

 

k sp.: 1207/2020-005

V Hanušovciach n.T.  dňa 05.02.2021

 

Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava  zastúpený

                       spol.  M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice  

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„FTTC_Hanušovce - 0053KO“ - líniová telekomunikačná stavba

 

územné rozhodnutie-líniové telekomunikačná stavba (780.35 kB)

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou

 

 

 

 

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

verejnou vyhláškou.

 

 

Hanušovce, Petrovce - VSD - Prepoj VN - verejná vyhláška.pdf (449.81 kB)

Petrovce - Hanušovce VSD situacia (914.5 kB)

 

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

verejnou vyhláškou.

 

Navrhovateľ: Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270) v zastúpení M-TEL s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice (IČO: 36 172 961) podal dňa 21.12.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :

 

„FTTC_Hanušovce - 0035KO“,

 

ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou a Petrovce, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.

verejná vyhláška (446.9 kB)

situačný návrh (195.84 kB)

situačný návrh (261.29 kB)

situačný návrh (294.62 kB)

situačný návrh (183.02 kB)