Oznamy

Oznamy

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Stránka

Archív

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“

Oznamujeme občanom, že obstarávateľ – Obec Petrovce, 094 31 Hanušovce nad Topľou predložil Okresnému úradu Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“

Zuzana Sotáková, 10. 5. 2019 Zobraziť viac

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktoré bolo Mestu Hanušovce nad Topľou podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci

Zuzana Sotáková, 23. 4. 2019 Zobraziť viac

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

Verejná vyhláška,
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

Zuzana Sotáková, 15. 4. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE Dodatočné povolenie stavby

Mesto Hanušovce nad Topľou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona doklady predložené spoločnosťou Juraj Sabol s.r.o., so sídlom Cementárenská 346/21, 094 34 Bystré v zastúpení konateľom Jurajom Sabolom (IČO: 50951807) v žiadosti zo dňa 28.01.2019 týkajúce sa nepovolenej stavby - Novostavba bezdotykovej autoumyvárne rozostavanej na pozemku parc. č. C-KN C-KN 3131/6 a prípojky na inžinierske siete aj parc. č. - vodovodná prípojka C-KN 2809/5 a C-KN 2809/1 (podľa E-KN 2809/1), - EOZ parc. č. C-KN 2836/1 (podľa E-KN 2842/1) , C-KN 2827/1 (podľa E-KN 2826) a C-KN 3131/1 (podľa E-KN 3131/10 a 2826), katastrálne územie Hanušovce nad Topľou, ktorý nie je vo vlastníctve stavebníka. Postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona prerokoval s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné povolenie stavby a na základe výsledkov konania rozhodol takto:
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad vydáva dodatočné povolenie stavby

„Bezdotyková autoumyváreň -novostavba“

Zuzana Sotáková, 8. 4. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (obec Bystré)

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení Telekomunik, s.r.o., so sídlom Klimkovičova 12, 040 23 Košice (IČO: 36 171 786) podal dňa 31.01.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „INS_Klaster_HTOP_01_Transport_ Skrabské“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území obce Bystré, Čierne nad Topľou, Skrabské a Hanušovce nad Topľou. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Zuzana Sotáková, 5. 4. 2019 Zobraziť viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Hanušovce nad Topľou, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila v uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 60 a nasl. stavebného zákona žiadosť stavebníka:
Mesto Hanušovce nad Topľou
MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
o vydanie stavebného povolenia a na základe vykonaného konania so známymi  účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi takto rozhodla:
Stavba: Pozemné komunikácie Mesto Hanušovce nad Topľou
sa podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e .

Zuzana Sotáková, 5. 4. 2019 Zobraziť viac

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Mesto Hanušovce nad Topľou v zastúpení primátorom mesta,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Zuzana Sotáková, 1. 4. 2019 Zobraziť viac

VYHLÁŠKA o dražbe nehnuteľnosti

JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor Exekútorského úradu Rožňava, Akademika Hronca 3, oznamuje, že na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č.7Ro/260/2005 zo dňa 19.10.2005, ktorý vydal Okresný súd vo Vranove nad Topľou sa bude konať
dňa 03. 05. 2019 o 10,00 hod.
v kancelárii Exekútorského úradu
dražba nehnuteľnosti

Zuzana Sotáková, 28. 3. 2019 Zobraziť viac

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Centrum sociálnych služieb

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, 080 05 Prešov

Zuzana Sotáková, 21. 3. 2019 Zobraziť viac

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA OHĽADOM DODATOČNÉHO POVOLENIA STAVBY – VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Juraj Sabol s.r.o., so sídlom Cementárenská 346/21, 094 34 Bystré v zastúpení konateľom (IČO: 50951807) podala dňa 28.01.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na stavbu:
„Novostavba bezdotykovej autoumyváreň“

Zuzana Sotáková, 15. 3. 2019 Zobraziť viac
Archív

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK