Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 151-180 z 361
#

Jedlá našich mám a starých mám

Dátum: 8. 3. 2019

Medzinárodný deň žien si vo štvrtok 7. marca 2019 pripomenuli členky Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad Topľou milým podujatím, ktoré sa nieslo pod názvom Jedlá našich mám a starých mám.

#

Otvorenie Mesiaca knihy v Malom kaštieli

Dátum: 4. 3. 2019

V pondelok 4. marca 2019 sa stretli žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy s košickou vydavateľkou Lenkou Šingovskou na dvoch besedách ku knihe "Slovensko - krajina plná tajomstiev".

Mesto vyhlasuje výberové konanie na miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA - zastupovanie počas RD

Dátum: 1. 3. 2019

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2019

Dátum: 27. 2. 2019

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov

Dátum: 26. 2. 2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Obec Prosačov, Obecný úrad, Prosačov č. 16, 094 31 p.Hanušovce nad Topľou.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 25. 2. 2019

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení Telekomunik, s.r.o., so sídlom Klimkovičova 12, 040 23 Košice (IČO: 36 171 786) podal dňa 31.01.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :
„INS_Klaster_HTOP_01_Transport_ Skrabské“,
ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území obce Bystré, Čierne nad Topľou, Skrabské a Hanušovce nad Topľou tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby.

#

Vernisáž výstavy insitného umenia

Dátum: 21. 2. 2019

V Malom kaštieli sa v stredu 20. februára 2019 v popoludňajších hodinách uskutočnila vernisáž výstavy obrazov Jána Žolnaja a Pavla Povolného-Juhása zo srbskej Kovačice.

#

Valentínsky koncert žiakov ZUŠ

Dátum: 14. 2. 2019

V stredu 13. februára 2019 v predvečer sviatku sv. Valentína sa v koncertnej sieni Malého kaštieľa uskutočnil koncert žiakov základnej umeleckej školy za hojnej účasti rodičov a priateľov školy.

#

Uvítanie prvých novorodencov v roku 2019 primátorom mesta

Dátum: 14. 2. 2019

V stredu 13. februára 2019 primátor mesta PhDr. Štefan Straka oficiálne uvítal do života hanušovské dvojičky - bratov Sebastiána a Teodora Gogových - ktoré prišli v roku 2019 na svet ako prvé v prešovskej pôrodnici.

Verejná vyhláška - Vodoprávne povolenie "Odlučovač ropných látok a kanalizačná prípojka"

Dátum: 11. 2. 2019

Vodoprávne povolenie "Odlučovač ropných látok a kanalizačná prípojka"

#

Športový klub Pelikán a pohybová príprava detí

Dátum: 10. 2. 2019

V nedeľu 10. februára 2019 sa v podvečerných hodinách v malej telocivčni základnej školy uskutočnila pohybová príprava pre deti vo veku 5 - 14 rokov.

#

Historický nábytok a jeho príbeh

Dátum: 7. 2. 2019

Vo štvrtok 7. februára 2019 sa vo Veľkom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Historický nábytok a jeho príbeh.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré"

Dátum: 5. 2. 2019

Oznamujeme občanom, že obstarávatel' — Obec Bystré, 094 34 Bystré predložil Okresnému úradu Vranov nad Topl'ou, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
„Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré"

#

Fotoreportáž z návštevy podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho v Malom kaštieli

Dátum: 1. 2. 2019

V piatok 1. februára 2019 navštívil naše mesto podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Privítali ho zástupcovia mesta v čele s primátorom PhDr. Štefanom Strakom.

#

Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov a za mesto

Dátum: 24. 1. 2019

V dňoch 21. až 23. januára 2019 sa v troch hanušovských kostoloch postupne schádzali veriaci k spoločným modlitbám za jednotu kresťanov a za naše mesto.

#

Oslavy oslobodenia mesta

Dátum: 19. 1. 2019

Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Hanušovce nad Topľou streleckým plukom gen. por. Gordejeva 19. januára 1945 sa konal pietny akt kladenia vencov k pamätníku padlým v SNP a v 2. svetovej vojne v piatok 18. januára 2019.

Kalendár zberu odpadov na I. polrok 2019

Dátum: 18. 12. 2018

Kalendár zberu odpadov na I. polrok 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Dátum: 18. 12. 2018

Mesto Hanušovce nad Topľou, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje začatie stavebného konania.

#

S Mikullášom do rozprávky

Dátum: 9. 12. 2018

V nedeľu 9. decembra 2018 podvečer prišiel Mikuláš aj do Hanušoviec nad Topľou a pri Malom kaštieli štedro rozdával darčeky.

#

Hanušovce nad Topľou v roku 2018 vo fotografii

Dátum: 6. 12. 2018

Pohľad na ulice a iné exteriéry nášho mesta v jeho tohtoročnom šate i v jeho premenách v rámci roka 2018.

#

Klubové stretnutie Haliklubu

Dátum: 5. 12. 2018

V utorok 4. decembra 2018 sa členky Hanušovského literárneho klubu Haliklub stretli tohto roku poslednýkrát, aby cez ľudovú slovesnosť Šariša si pripomenuli zvyky svojich mám a starých mám v predvianočnom období.

ROZHODNUTIE - Verejná vyhláška „PRESTAVBA ČASTI REŠTAURAČNEJ JEDNOTKY“

Dátum: 15. 11. 2018

Dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej ukončením.
na pozemku parc. č. C-KN 119/1, 119/2, 119/7 a 118/1 a čiastočne aj parc. č. 124 (uloženie inžinierskych sieti, presah strechy, osadenie drevených schodov, jestvujúci sklad určený na asanáciu), katastrálne územie Hanušovce nad Topľou


stavebníkovi : Stanislavovi Hrickovi, bytom Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou

#

Volebné fotomomentky

Dátum: 12. 11. 2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa na Slovensku konali voľby do orgánov samosprávy obcí.

Mesto vyhlasuje výberové konanie na miesto TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA - zastupovanie počas RD

Dátum: 24. 10. 2018

Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie na
jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)- ZASTUPOVANIE POČAS RD

#

100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku ČSR

Dátum: 22. 10. 2018

Slávnosť pri tejto príležitosti sa konala v piatok 19. októbra 2018 v podvečerných hodinách v koncertnej sieni Malého kaštieľa.

#

Výstava autorských prác Moniky Bakaľarovej

Dátum: 19. 10. 2018

Autorskej kresbe a maľbe sa mladá Hanušovčanka Monika Bakaľarová začala venovať už počas navštevovania tunajšej základnej umeleckej školy. Jej práce si návštevníci môžu pozrieť do 26. októbra 2018 v priestoroch Malého kaštieľa.

Kolaudačné rozhodnutie

Dátum: 18. 10. 2018

„OBNOVA BYTOVÉHO DOMU s.č. 338“

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mgr. Helena Lipčáková

Dátum: 9. 10. 2018

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Mgr. Helena Lipčáková, Budovateľská 432/12, 094 31 Hanušovce n. T.

#

O stretnutí s Braňom Jobusom

Dátum: 9. 10. 2018

Známy slovenský spisovateľ a hudobník - recesista s veľkým srdcom a dušou - besedoval o svojich knihách so žiakmi tunajšej základnej školy v utorok 9. októbra 2018 v koncertnej sieni Malého kaštieľa.

#

O koncerte "Cantica Collegium Musicum a Juraj Sarvaš"

Dátum: 8. 10. 2018

Evanjelický cirkevný zbor v Hanušovciach nad Topľou usporiadal v nedeľu 7. októbra 2018 vo svojom chráme jeden úžasný koncert, v rámci ktorého vystúpil Martinský spevácky zmiešaný zbor Cantica Collegium Musicum (víťaz X. ročníka svetovej zborovej olympiády konanej v Juhoafrickej republike) a Juraj Sarvaš - herec, scenárista, režisér, pedagóg a predstaviteľ umeleckého prednesu.

Zobrazené 151-180 z 361

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa