Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou
mesto Hanušovce nad Topľou
Vytisknout

Aktuality

Zobrazené 121-150 z 361
#

Pani grófka vo Veľkom kaštieli

Dátum: 10. 6. 2019

Prvýkrát vo svojom živote zavítala na niekdajšie panstvo svojho otca Ilona van Tuyll – Dessewffy, dcéra Júliusa Dessewffyho, posledného majiteľa kaštieľa. Stalo sa tak v stredu 5. júna 2019.

#

Deň poľovníctva

Dátum: 3. 6. 2019

V sobotu 1. júna 2019 sa v našom meste prvýkrát konal Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti v areáli Veľkého kaštieľa. Na jeho organizácii sa okrem nášho mesta a múzea podieľal aj Klub chovateľov tatranských duričov a Slovenský poľovnícky zväz Vranov nad Topľou.

#

MDD pre deti MŠ

Dátum: 31. 5. 2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo vedenie tunajšej materskej školy v spolupráci so súborom Vargovčan hľadanie a prebudenie princezny zo začarovaného spánku.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 30. 5. 2019

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :
„INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou Bukovská“,
ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce) tak, ako je zakreslené v situačných výkresoch, ktoré tvoria súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 30. 5. 2019

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení NEVITEL, a.s., so sídlom Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda (IČO: 36 240 826) podal dňa 21.05.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby :
„INS_FTTH_VT_HTOP01_00_ Hanušovce nad Topľou SNP“,
ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou (prevažne v intraviláne obce) tak, ako je zakreslené v situačných výkresoch, ktoré tvoria súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v našom meste

Dátum: 28. 5. 2019

V sobotu 25. mája sa v Slovenskej republike konali voľby do Európskeho parlamentu. Tieto voľby vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. V Hanušovciach nad Topľou sa volilo od 7.00 hod. do 22. hod. v dvoch volebných okrskoch, podobne ako pri voľbách prezidenta SR.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 27. 5. 2019

Mesto Hanušovce nad Topľou,
Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou IČO: 332399
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) ods. 2 a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja akcií, ktorých je vlastníkom tak, ako je špecifikované nižšie a zároveň

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných papierov podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

#

Noc múzeí - fotoreportáž

Dátum: 21. 5. 2019

V sobotu 18. mája 2019 sa tak ako už mnoho rokov predtým opätovne v hanušovskom múzeu konalo tradičné podujatie pod názvom Noc múzeí.

#

Výjazdové zasadnutie vlády SR

Dátum: 15. 5. 2019

V utorok 14. mája 2019 v Hanušovciach nad Topľou rokovala vláda Slovenskej republiky

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“

Dátum: 10. 5. 2019

Oznamujeme občanom, že obstarávateľ – Obec Petrovce, 094 31 Hanušovce nad Topľou predložil Okresnému úradu Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Petrovce – Zmeny a doplnky č. 1“

#

Memoriál brig. gen. Ľudovíta Kukorelliho

Dátum: 9. 5. 2019

V rámci osláv oslobodenia sa v utorok 7. mája 2019 konal v poradí už 46. ročník týchto bežeckých pretekov.

#

Oslavy oslobodenia - fotoreportáž

Dátum: 9. 5. 2019

V utorok 8. mája 2019 si Hanušovčania pripomenuli 74. výročie oslobodenia našej krajiny Červenou armádou. Pri tejto príležitosti sa konal pietny akt kladenia vencov k pomníku padlým v SNP a 2. svetovej vojne.

#

Májové tradície v materskej škole

Dátum: 30. 4. 2019

Stavanie mája sa stáva peknou tradíciou aj v hanušovskej materskej škole.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Dátum: 23. 4. 2019

Obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktoré bolo Mestu Hanušovce nad Topľou podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci

#

"Śveceňe veľkonočnej paski"

Dátum: 23. 4. 2019

Fotoreportáž zo svätenia veľkonočných jedál 20. apríla 2019, teda na Bielu sobotu, pri Rímskokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie

#

Krížová cesta mestom a za mesto

Dátum: 19. 4. 2019

Veľkopiatočná ekumenická krížová cesta viedla od gréckokatolíckeho kostola k Veľkému kaštieľu, potom okolo rímskokatolíckeho kostola, Malého kaštieľa, evanjelického kostola až k vrcholu hanušovskej kalvárie. (Fotoreportáž.)

#

Kvetná nedeľa v múzeu - fotoreportáž

Dátum: 17. 4. 2019

V nedeľu 14. apríla sa vo Veľkom kaštieli konalo tradičné predveľkonočné podujatie, v rámci ktorého sa v reprezentačnej sieni uskutočnila ekumenická diskusia o význame Veľkej noci. Paralelne v priestoroch horného foyeru prebiehala ukážka tradičných remesiel spojená s tvorivými dielňami. V kultúrnom programe účinkovali žiaci hanušovskej základnej umeleckej školy pod vedením svojich pedagógov.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

Dátum: 15. 4. 2019

Verejná vyhláška,
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z.

#

Fotoreportáž z čistenia Hanušovského potoka

Dátum: 10. 4. 2019

Prvá etapa odstraňovania nánosov v koryte Hanušovského potoka začala vo štvrtok minulý týždeň (4.4.2019).

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE Dodatočné povolenie stavby

Dátum: 8. 4. 2019

Mesto Hanušovce nad Topľou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona doklady predložené spoločnosťou Juraj Sabol s.r.o., so sídlom Cementárenská 346/21, 094 34 Bystré v zastúpení konateľom Jurajom Sabolom (IČO: 50951807) v žiadosti zo dňa 28.01.2019 týkajúce sa nepovolenej stavby - Novostavba bezdotykovej autoumyvárne rozostavanej na pozemku parc. č. C-KN C-KN 3131/6 a prípojky na inžinierske siete aj parc. č. - vodovodná prípojka C-KN 2809/5 a C-KN 2809/1 (podľa E-KN 2809/1), - EOZ parc. č. C-KN 2836/1 (podľa E-KN 2842/1) , C-KN 2827/1 (podľa E-KN 2826) a C-KN 3131/1 (podľa E-KN 3131/10 a 2826), katastrálne územie Hanušovce nad Topľou, ktorý nie je vo vlastníctve stavebníka. Postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona prerokoval s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania žiadosť stavebníka o dodatočné povolenie stavby a na základe výsledkov konania rozhodol takto:
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad vydáva dodatočné povolenie stavby

„Bezdotyková autoumyváreň -novostavba“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

Dátum: 5. 4. 2019

Mesto Hanušovce nad Topľou, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila v uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 60 a nasl. stavebného zákona žiadosť stavebníka:
Mesto Hanušovce nad Topľou
MsÚ, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T.
o vydanie stavebného povolenia a na základe vykonaného konania so známymi  účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi takto rozhodla:
Stavba: Pozemné komunikácie Mesto Hanušovce nad Topľou
sa podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e .

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE (obec Bystré)

Dátum: 5. 4. 2019

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 769 469) v zastúpení Telekomunik, s.r.o., so sídlom Klimkovičova 12, 040 23 Košice (IČO: 36 171 786) podal dňa 31.01.2019 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „INS_Klaster_HTOP_01_Transport_ Skrabské“, ktorá má byť umiestnená v katastrálnom území obce Bystré, Čierne nad Topľou, Skrabské a Hanušovce nad Topľou. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Dátum: 1. 4. 2019

Mesto Hanušovce nad Topľou v zastúpení primátorom mesta,
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Hanušovce nad Topľou

Výsledky 2. kola prezidentských volieb

Dátum: 1. 4. 2019

V sobotu 30. marca 2019 sa konalo 2. kolo volieb prezidenta SR.

VYHLÁŠKA o dražbe nehnuteľnosti

Dátum: 28. 3. 2019

JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor Exekútorského úradu Rožňava, Akademika Hronca 3, oznamuje, že na základe exekučného titulu Platobný rozkaz č.7Ro/260/2005 zo dňa 19.10.2005, ktorý vydal Okresný súd vo Vranove nad Topľou sa bude konať
dňa 03. 05. 2019 o 10,00 hod.
v kancelárii Exekútorského úradu
dražba nehnuteľnosti

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Centrum sociálnych služieb

Dátum: 21. 3. 2019

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“, Važecká 3, 080 05 Prešov

#

Voľby prezidenta SR

Dátum: 16. 3. 2019

Prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č.8/2019 sa konalo v sobotu 16. marca 2019.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA OHĽADOM DODATOČNÉHO POVOLENIA STAVBY – VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Dátum: 15. 3. 2019

Juraj Sabol s.r.o., so sídlom Cementárenská 346/21, 094 34 Bystré v zastúpení konateľom (IČO: 50951807) podala dňa 28.01.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na stavbu:
„Novostavba bezdotykovej autoumyváreň“

#

Maľované čítanie

Dátum: 12. 3. 2019

V Malom kaštieli v podkrovných klubových priestoroch sa po roku opäť stretli žiaci 1. stupňa ZŠ s členkami Hanušovského literárneho klubu, aby si v Mesiaci knihy a pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa poézie znova niečo „uvarili“ v literárno-poetickej kuchyni. K tomuto nezvyčajnému kuchteniu, ale farbičkami, boli v tomto roku prizvané aj deti z hanušovskej materskej školy, ktoré sa v septembri chystajú do 1. ročníka. Detské výtvory pod vedením animátoriek z Haliklubu môžete teraz nižšie „ochutnať“.

#

Futsalový turnaj

Dátum: 9. 3. 2019

V sobotu 9. marca 2019 sa v telocvični základnej školy v Hanušovciach nad Topľou uskutočnil Futsalový turnaj o Pohár primátora mesta Hanušovce nad Topľou.

Zobrazené 121-150 z 361

Matrika


Matrika

Elektronické služby


Elektronické služby

Virtuálna prehliadka


Virtuálna prehliadka

Partnerské mestá


Mapa