Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2018

TKO 2018

Kalendár zberu triedených odpadov 2018

Triedený odpad 208

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, utorok 20. 3. 2018
-5 °C -7 °C
streda 21. 3. -2/-5 °C
štvrtok 22. 3. 1/-9 °C

Obsah

Späť

27. zasadnutie mestského zastupiteľstva

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

27. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 05. marec 2018 o 16.00 hod. (pondelok)
v zasadačke mestského úradu (1. poschodie)

 

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne otázky
 2. Interpelácie poslancov
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa z kontroly
  1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach ZUŠ Hanušovce nad Topľou za obdobie 1.1.2016 – 30.6.2016.
  2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole využívania pozemkov vo vlastníctve mesta v zmysle platných VZN mesta
  3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole zabezpečenia stravovania zamestnancov mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom Hanušovce nad Topľou za obdobie rokov 2013 – 2015
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2017
 6. Informatívna správa o výsledkoch riešenia sťažností a podnetov občanov
 7. Návrh spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. – rekonštrukcia rozvodov ÚK centrálnej kotolne Hanušovce nad Topľou
 8. Financovanie opatrovateľskej služby po 30.4.2018
 9. Plán kultúrnych podujatí v mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2018
 10. Prenechanie majetku do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  1. Trimedin, s. r. o. na účel prevádzkovanie NZZ gynekologickej ambulancie
  2. Media Respresentative na účel prenájmu pozemku pre reklamný billboard
 11. Majetkový prevod ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Polldy, s.r.o.
 12. Zámer predaja majetku ako osobitný zreteľ – Vasilišinová
 13. Zámer predaja majetku ako osobitný zreteľ – Knašinský, Knašinská
 14. Ročný plán mesta Hanušovce nad Topľou na rok 2018 na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilného núdzového plánovania
 15. Schválenie architektonicko-urbanistickej štúdie lokality „Pastovník“
 16. Návrh na začatie procesu zmien a doplnkov UPD
 17. Žiadosti
  1. Odkúpenie pozemku:
   1. Alena Puľová
   2. Správa a údržba ciest PSK
   3. Tajana, s.r.o.
  2. Žiadosť o finančnú podporu
   1. Klub motorkárov – Výhon Debrica
   2. KST Krokus
   3. FS Oblík
   4. Karate DOJO Pivovarník
   5. MsFK Hanušovce n/T.ň
   6. Hokejový klub Pelikán Hanušovce nad Topľou
 18. Rôzne
 19. Záver

 

Stanoviská k prerokovaným materiálom

 1. Stanovisko komisie finančnej, pre správu majetku mesta a podnikateľskú činnosť
 2. Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Vyvesené: 1. 3. 2018

Dátum zvesenia: 17. 3. 2018

Zodpovedá: Martin Tkáč

Späť