SOCIÁLNE SLUŽBY

Sociálne služby

Virtuálna prehliadka

Kalendár vývozu TKO 2017

TKO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 17. 12. 2017
-2 °C -12 °C
pondelok 18. 12. -3/-12 °C
utorok 19. 12. -1/-7 °C

Obsah

Späť

22. zasadnutie mestského zastupiteľstva

POZVÁNKA

V súlade s § 12 ods. 1, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

22. zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
dňa 19. jún 2017 o 16.00 hod. (pondelok)
v zasadačke mestského úradu (1. poschodie)

 

Program:

1)      Otvorenie a procedurálne otázky

2)      Interpelácie poslancov

3)      Kontrola plnenia uznesení

4)      Správa z kontroly

5)      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2017

6)      Výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2016

a)      Výročná správa Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2016 

individuálna účtovná závierka MsÚ

individuálna účtovná závierka ZŠ

individuálna účtovná závierka ZUŠ

individuálna účtovná závierka MsKS

b)      Záverečný účet Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2016

plnenie rozpočtu - tab. č. 2 príjmy

plnenie rozpočtu - tab. č. 3 výdavky

PR hodnotiaca správa - tab. č. 5

plnenie programového rozpočtu

* správa o hospodárení ZŠ

* správa o hospodárení ZUŠ

* správa o hospodárení MsKS

c)       Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k výsledkom hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou

7)      Správa o inventarizácii majetku mesta za rok 2016  

8)      Rozpočtové opatrenie č. 2 – návrh na zmenu rozpočtu mesta

9)      Návrh predloženia žiadosti o NFP na riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje k projektu: „Miestne občianske poriadkové služby Hanušovce nad Topľou“

10)   Dodatok k smernici pre verejné obstarávanie

11)   Návrh VZN, ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č: 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hanušovce nad Topľou

12)   Majetkové prevody:

a) Predaj pozemku - osobitný zreteľ Vargová: Geometrický plán; Zámer

b) Predaj pozemku - osobitný zreteľ Sabol: Zámer

13)   Žiadosti

a) Žiadosť o odpredaj pozemku - Vasilišinová

b) Žiadosť o odpredaj pozemku - Tabaka  -  Predbežný geometrický plán

c) Žiadosť o odpredaj pozemku - Motospol

d) Žiadosť o prehodnotenie sadzby dane - Čorba

e) Žiadosť o odmontovanie parkových lavičiek - Kopasová

14)   Rôzne

a) Ostranenie stavieb, resp. odpredaj pozemku - Velebírová

15)   Záver

Vyvesené: 16. 6. 2017

Dátum zvesenia: 2. 7. 2017

Zodpovedá: Martin Tkáč

Späť